Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy podporované v prohlížecích službách resortu ČÚZK:

Název Kód EPSG *
S-JTSK / Krovak East North 5514**
S-JTSK (Ferro) / Krovak East North 5221***
WGS 84 (geographic 2D) 4326
WGS 84 / UTM zone 33N 32633
WGS 84 / UTM zone 34N 32634
ETRS89 (geographic 2D) 4258
ETRS89 / LCC Europe 3034
ETRS89 / LAEA Europe 3035
ETRS89 / TM33 3045
ETRS89 / TM34 3046
Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 4 28404
Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger CM 21E 2494
WGS 84 / Pseudo-Mercator 3857****


Souřadnicové systémy používané pro výdej souborů rastrových a vektorových dat :

Název Kód EPSG *
S-JTSK / Krovak East North 5514**
WGS 84 (geographic 2D) 4326
WGS 84 / UTM zone 33N 32633
ETRS89 (geographic 2D) 4258*****
ETRS89 / TM33 3045*****

* EPSG = European Petroleum Survey Group - společnost spravující databázi informací o souřadnicových systémech.
** Nahrazuje dosud užívaný ESRI kód 102067, který je rovněž podporován.
*** Nahrazuje dosud užívaný ESRI kód 102066, který je rovněž podporován.
**** EPSG ekvivalent kódu 3785 Popular Visualisation CRS / Mercator a kódu 900913 OpenLayersSphericalMercator, které jsou rovněž podporovány. Tyto systémy jsou užívány pro kombinaci mapových služeb s Google maps.
***** souřadnicový systém stanovený pro datové sady INSPIRE

Volba souřadnicového systému v klientu mapových služeb:
V dialogovém okně klienta mapových služeb (např. Geoprohlížeč) je po výběru příslušné služby třeba vybrat EPSG kód pro požadovaný souřadnicový systém. Mapový server poté zasílá na klienta příslušně transformovaný bezešvý obraz dat.


Přesnost transformací mezi souřadnicovými systémy:
Pro zvýšení přesnosti byl v konfiguračním souboru publikačního SW upraven převod JTSK -> WGS 84.

Systém zdrojový Systém cílový Typ transformace Přesnost
S-JTSK WGS 84 7prvková Helmertova (Bursa-Wolf) 1 m


Podrobná definice nejvíce využívaných souřadnicových systémů:
Souřadnicový systém Geodetické datum Souř. syst. geogr. souř. Zobrazovací rovnice Souř. syst. rovin. souř.
Název Elipsoid Datum určení Referenční bod Základní poledník Zobrazení Počátek Délkový faktor
S-JTSK Bessel 1841 modifikován z rakousko-uherské voj. triangulace Greenwich Křovákovo * obraz kartogr. pólu 0,9999
WGS 84 WGS 84 1984 nemá ** Greenwich Universal Transverse Mercator (UTM) osa N ve středu 6°pásu (zone), E + 500 km 0,9996

*   Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze
** referenční bod byl určen na základě kosmických pozorování

Pozn.:
Zeměpisné souřadnice určené GPS se v rámci resortu ČÚZK udávají v ETRS89 (Evropský terestrický referenční systém, epocha souřadnic 1989, elipsoid GRS80). Rozdíl horizontální polohy mezi WGS 84 a ETRS89 je v roce 2005 v průměru 0,3 m a narůstá každým rokem o 2,7 cm pro body na území ČR. Vzhledem k požadované přesnosti pro použití v GIS se systém ETRS89 nahrazuje systémem WGS 84.


Definování nejvíce využívaných souřadnicových systémů v software GeoMedia:

Formulář pro nastavení
GeoWorkspace Coordinate System
Souřadnicový systém
Záložka Položka S-JTSK UTM
General Coordinate system type Projection Projection
Geographic Space Geographic datum S-JTSK, přip. MGICS WGS 84
Projection Space Projection algorithm Krovak Universal Transverse Mercator
Projection parameters   Hemisphere: Northern
Zone: 33


Označení nejvíce využívaných souřadnicových systémů v software ArcGIS:

S-JTSK S-JTSK_Krovak_East_North
UTM WGS_1984_UTM_Zone_33N


Souřadnicový systém S-JTSK – projekce užívané v GIS aplikacích:

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. S-JTSK je definován v rovině Křovákova zobrazení (dvojitého konformního kuželového zobrazení v obecné poloze). Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu. Osa X je obrazem základního poledníku umístěného 42°30‘ východně od nultého poledníku Ferro.

Definici S-JTSK odpovídá projekce, která je v GIS aplikacích registrována pod EPSG kódem 2065: S-JTSK (Ferro) / Krovak. Užívají se však také projekce vztažené k nultému poledníku Grenwiche, nebo projekce zachovávající matematickou orientaci souřadnicových os (osa x na východ, osa Y na sever), jak ukazuje tabulka níže:

systém směr X / Y nultý poledník
Grenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK jih / západ 5513 S-JTSK / Krovak 2065 S-JTSK (Ferro) / Krovak
východ / sever 5514 * S-JTSK / Krovak East North 5221 ** S-JTSK (Ferro) / Krovak East North
*   namísto EPSG kódu 5514 se v některých aplikacích GIS užívá ESRI kód: 102067 S-JTSK_Krovak_East_North.
** namísto EPSG kódu 5521 se v některých aplikacích GIS užívá ESRI kód: 102066 S-JTSK_Ferro_Krovak_East_North.


Souřadnicový systém S-JTSK/05 – projekce užívané v GIS aplikacích:

Souřadnicový systém S-JTSK/05 není na rozdíl od S-JTSK na území ČR závazný. V současné době se používá jako systém pracovní, který zprostředkovává transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK. Systém S-JTSK/05 je definován pomocí tzv. modifikovaného Křovákova zobrazení. Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu.

Systém S-JTSK/05 lze v GIS aplikacích zobrazovat různým způsobem, zobrazení závisí obdobně jako v případě S-JTSK na volbě nultého poledníku a orientace souřadných os:
systém směr X / Y nultý poledník
Grenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK/05 jih / západ 5515 S-JTSK/05 / Modified Krovak 5224 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak
východ / sever 5516 S-JTSK/05 / Modified Krovak East North 5225 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak East North
Poslední aktualizace:
Autor: 147