Všeobecné a obchodní podmínky Zeměměřického úřadu

1.   Všeobecné podmínky

1.1.        Ceník produktů a výkonů (dále jen „Ceník“) vydává Zeměměřický úřad (dále jen „ZÚ“) podle § 13, odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

1.2.        ZÚ spravuje ZABAGED® České republiky podle zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, je pověřen správou státního mapového díla a dalších výsledků zeměměřických činností ve veřejném zájmu Opatřením předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. j. ČÚZK-18261/2015-22 ze dne 3. 12. 2015 a je zřizovatelem Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, který je veřejným specializovaným archivem ve smyslu § 80 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Ústřední archiv zeměměřictví a katastru spravuje a veřejnosti poskytuje archiválie ve smyslu tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů.

1.3.        Ceník je přehled digitálních a tištěných produktů a služeb se všemi základními cenami. Při dodržení určených kvalitativních a dodacích podmínek je podkladem pro dohodu o cenách produktů a výkonů podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, mezi ZÚ jako prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím.

1.4.        Dohoda o ceně zakázky se sjednává mezi prodávajícím a kupujícím písemnou formou při uzavírání smlouvy, příp. dohody.

1.5.        ZÚ není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Ceny uvedené v Ceníku jsou konečné. Sankce, penále a další příslušenství je stanoveno v konečné výši.

1.6.        Ceny produktů a výkonů, které nejsou v Ceníku uvedeny, jsou stanoveny podle počtu hodin potřebných pro zpracování zakázky podle „Ostatní fakturované práce“ části B Ceníku.

1.7.        Kupující, který má nevyřízenou pohledávku u ZÚ, nemá nárok na další poskytování služeb ZÚ, a to až do vyrovnání pohledávky.

1.8.        Sazby cen za služby a data Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (dále jen „ÚAZK“), uvedené v Ceníku, vycházejí ze Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy, Příloha č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., v platném znění.

1.9.        Kupující a uživatelé produktů a služeb ZÚ souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých ZÚ, a to zejména dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

1.10.     Uplatnění práv nabyvatele z vadného plnění poskytovatele je zakotveno v dokumentu „Práva vznikající z vadného plnění“ č. j.: ZÚ-01362/2014-13300, ze dne 20. 4. 2014 (http://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Casto-hledane-informace).

 

 

 


 

2.   Obchodní podmínky pro digitální a tištěné produkty

Digitálními produkty se zde rozumí datové sady, dále „data“ (odst. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15 části B Ceníku) a stahovací služby WFS (odst. 9.2 části B Ceníku).

Tištěnými produkty se zde rozumí mapy, publikace a tisk z dat (odst. 3 části B Ceníku).

2.1.    Způsob objednání produktů

2.1.1.   Digitální a tištěné produkty se vybírají a objednávají prostřednictvím Internetového obchodu Geoportálu ČÚZK - http://geoportal.cuzk.cz (dále jen „E-shop“). Výběr produktu lze provést bez přihlášení do aplikace, ale sestavení a odeslání objednávky může provést pouze zaregistrovaný a přihlášený kupující. Objednávka tak obsahuje údaje nezbytné pro vytvoření smlouvy, resp. dohody, o užití dat - jméno a adresu, telefonní, e-mailové spojení, název objednávaného produktu, vymezení výdejních jednotek a účel užití.  

2.1.2.   Zákazník, který objednává produkt bezplatně podle odstavce 2.6. Obchodních podmínek ZÚ, nevolí v objednávce „vlastní potřebu“.

2.1.3.   Tištěné produkty lze také objednat:

·      písemně – Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1 800/9, 182 11 Praha 8,

·      faxem - 284 041 416,

·      e-mailem - prodejna.map.praha@cuzk.cz ,

·      on-line objednávkový formulář - http://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/Geograficke-podklady/Prodej-tistenych-produktu.aspx

·      datovou schránkou ZÚ - ID datové schránky: 6yvadsa.

2.2.    Smluvní ujednání o poskytnutí produktů

2.2.1.   Digitální produkty se poskytují buď na základě klikem odsouhlasené dohody o užití dat nebo stahovacích služeb WFS (dále jen „Dohoda“) on-line v E-shop Geoportálu ČÚZK (dále jen „E-shop“), která se tím považuje za závaznou a nelze poté její údaje měnit, nebo na základě podepsané smlouvy o užití dat nebo stahovacích služeb WFS (dále jen „Smlouva“) po on-line platbě, resp. po připsání platby kupujícího na účet ZÚ, v případě bezplatného výdeje po obdržení smlouvy podepsané oběma stranami.

·      Dohoda se kupujícímu vygeneruje k odsouhlasení ihned po odeslání objednávky v E-shop, pokud jsou digitální produkty objednány pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst. 2.9.1. části A Ceníku).

Odsouhlasenou Dohodu nelze doplňovat dodatky, to znamená, že dodatečně nelze upravovat ani rozšiřovat účel užití poskytnutých dat.

·      Smlouva (ve formě návrhu) je zaslána kupujícímu e-mailem, pokud není objednán digitální produkt pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst. 2.9.1. části A Ceníku). Smlouva je zaslána i v případě, že objednávka zákazníka obsahuje alespoň jeden produkt poskytnutý bezplatně podle odstavce 2.6. Obchodních podmínek ZÚ. Po odsouhlasení textu Smlouvy kupujícím musí být Smlouva vytištěna a podepsána nejdříve v ZÚ a pak je odeslána poštou k podpisu kupujícímu.

Jakékoliv dodatky a změny Smlouvy musí být provedeny formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

Doba platnosti Dohody, resp. Smlouvy na užití dat nebo stahovacích služeb WFS je 4 roky od registrace objednávky, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Po uplynutí této doby lze používat data (poskytnutá ve formě souborů, nebo stažená pomocí WFS služby) pasivně jako součást archivované dokumentace nebo jako dokument vztahující se vždy k době svého vzniku.

2.2.2.   Kupujícímu, který nereaguje na e-mailové zprávy od ZÚ, bude objednávka, po 3 měsících od data objednání, stornována.

2.2.3.   Smluvní ujednání o poskytnutí produktu není potřeba, pokud jsou předmětem objednávky pouze data Soubor hranic ČR nebo Stahovací služba WFS-Správní hranice. Pokud jsou tato data hranic v objednávce s jinými produkty, nezahrnují se do smlouvy.

2.2.4.   Tištěné produkty se poskytují na základě objednávky podle 2.1.3. a podle 2.3.3. Obchodních podmínek ZÚ.

2.3.    Vydávání produktů

2.3.1.   Data se vydávají po on-line platbě, resp. po připsání platby kupujícího na účet ZÚ, v případě bezplatného výdeje po obdržení podepsané Smlouvy. Způsob výdeje dat je určen volbou kupujícího v objednávce takto:

·       stažením ze serveru pro data do velikosti 500 MB (data jsou pak přístupná
E-shop v sekci Mé objednávky po kliknutí na odkaz v kolonce Data),

·       elektronickou poštou nebo datovou schránkou pro data do velikosti 2 MB,

·       zasláním doporučeně poštovní zásilkou (poštovné bude účtováno ve výši 75 Kč),

·       osobním odběrem v budově ZÚ, které je nutné dohodnout s administrátorkou předem.

2.3.2.   Stahovací služby WFS se kupujícímu zpřístupňují (odkazem na službu v oddíle „Mé služby“) nejdéle do 2 pracovních dnů po připsání jeho platby na účet ZÚ, Stahovací služba WFS-Správní hranice do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky kupujícího v E-shop.

2.3.3.   Tištěné produkty se na základě objednávky předávají těmito způsoby:

·      osobním odběrem v budově ZÚ,

·      poštou jako balík (poštovné bude účtováno ve výši 75 Kč, balné se neúčtuje),

·      poštou s dobírkou – pouze pro způsob platby dobírkou (dobírka bude účtována částkou 156 Kč). Cena digitálních produktů včetně částky za dobírku bude zaplacena kupujícím až při převzetí zásilky dodané Českou poštou.

2.4.    Stanovení ceny objednávky

2.4.1.   Základní sazba ceny se vztahuje k výdejní jednotce příslušného digitálního produktu a jednomu zvolenému datovému formátu.

2.4.2.   Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému ve výdejní jednotce.

2.4.3.   Objednávka stahovacích služeb je v E-shop nastavena tak, aby odpovídala ceně minimálně 20 Kč, protože ZÚ nevystavuje faktury na digitální a tištěné produkty pro platby nižší než 20 Kč.

2.4.4.   Digitální produkty se poskytují pro neomezený počet instalací nebo pro neomezený počet uživatelů na jednom serveru intranetu kupujícího. Při užití dat ve vícestupňové organizační struktuře kupujícího se každá úroveň oceňuje přirážkou 10 % k základní ceně.

2.4.5.   Pro obchodní šíření produktů, jejich aplikací nebo modifikací, pro komerční prezentaci produktů na internetu nebo při užití produktů k vytvoření kartografického díla se základní sazba ceny zvyšuje podle podmínek uvedených u jednotlivých produktů Ceníku.

2.4.6.   Možnost nekomerční prezentace obrazů souborových dat na internetu (kromě dat ze skenování ÚAZK) se poskytuje kupujícímu bez přirážky k základní ceně. V případě komerční prezentace se stanoví přirážka dohodou s přihlédnutím k rozsahu a počtu pravděpodobných přístupů k prezentaci (s výjimkou dat Soubor hranic ČR).

2.4.7.   Aktualizovaná data se poskytují za 50 % aktuální ceny podle druhu produktu za podmínek uvedených v odst. 2.7.1. části A Ceníku.

2.4.8.   Pro on-line platbu je stanoven bankami transakční poplatek, jehož výše je závislá na ceně produktů:

Cena produktu (Kč)

Transakční poplatek (Kč)

Česká spořitelna, a.s.

ČSOB

ERA

Komerční banka

mBank

Raiffeisen bank

Unicredit Bank

Fio banka

GE Money Bank

SBERBANK

Platební karta

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500 a více

4,00

4,00

4,00

4,00

4,05

4,66

5,26

5,87

6,48

7,09

8,30

9,51

10,73

11,94

13,16

14,37

15,59

16,80

18,02

19,23

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,19

4,64

5,10

5,55

6,46

7,37

8,27

9,18

10,09

11,00

11,91

12,82

13,72

14,63

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,01

4,44

4,87

5,30

6,15

7,01

7,87

8,72

9,58

10,44

11,30

12,15

13,01

13,87

0,94

1,88

2,83

3,77

4,71

5,65

6,60

7,54

8,48

9,42

11,31

13,19

15,08

16,96

18,85

20,73

22,62

24,50

26,39

28,27

Transakční poplatek se připočítává k ceně produktů v objednávce a je uhrazen v rámci téže on-line platby. Transakční poplatek je z celkové výše on-line platby strháván přímo bankou a nejedná se tedy o příjem ZÚ. ZÚ proto nevystavuje doklad o zaplacení transakčního poplatku.

O úspěšném provedení on-line platby bude kupujícímu vygenerováno potvrzení / platební doklad.

2.4.9.   Zaslání tištěných produktů na dobírku se účtuje částkou 156 Kč, pro zaslání tištěných produktů poštou jako balík se účtuje poštovné ve výši 75 Kč, k ceně dat zaslaných doporučeně účtujeme jednotné poštovné ve výši 75 Kč. Poštovné do zahraničí se účtuje v Kč podle platných poštovních sazeb. Balné se neúčtuje. Pro výdej dat poskytuje ZÚ vlastní média (CD, DVD).

2.5.    Platební podmínky

2.5.1.   Platba digitálního produktu je vázána vždy na vystavení faktury. Při on-line platbě bude vygenerována ihned po odeslání objednávky a kupující si ji bude moci stáhnout nebo vytisknout. V případě uzavření Smlouvy bude faktura vyhotovena do 2 pracovních dnů od obdržení Smlouvy podepsané kupujícím, a týž den odeslána kupujícímu e-mailem, na vyžádání datovou schránkou.

2.5.2.   Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení.

2.5.3.   Pokud kupující neuhradí sjednanou cenu nejdéle do 3 měsíců ode dne vystavení faktury, ZÚ považuje takovou objednávku za neuzavřenou a vystavenou fakturu stornuje.

2.5.4.   Platbu dat lze provést:

·       on-line, jen do výše 10.000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku). Za platební styk je bankou účtován transakční poplatek v souladu s odst. 2.4.8. části A Ceníku a zákonem č. 284/2009 Sb.

·       převodem na účet na základě vystavené faktury,

·       hotově v budově ZÚ jen do 10.000 Kč (platbu je třeba předem dohodnout, váže se na úřední hodiny a na vyhotovení faktury předem).

2.5.5.   Platbu stahovacích služeb WFS lze provést:

·       on-line jen do výše 10 000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku). Za platební styk je bankou účtován transakční poplatek v souladu s odst. 2.4.8. části A Ceníku a zákonem č. 284/2009 Sb.

·       převodem na účet na základě vystavené faktury,

2.5.6.   Platbu tištěných produktů lze provést:

·       on-line jen do výše 10.000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku). Za platební styk je bankou účtován transakční poplatek v souladu s odst. 2.4.8. části A Ceníku a zákonem č. 284/2009 Sb.

·       převodem na účet na základě vystavené faktury,

·       dobírkou - pouze pro způsob předání dobírkou (dobírka bude účtována částkou 156 Kč, která se připočte k ceně objednaných produktů až na faktuře, balné se neúčtuje). Cena digitálních produktů včetně částky za dobírku bude zaplacena kupujícím až při převzetí zásilky dodané Českou poštou,

·       hotově při osobním odběru v prodejně map v budově ZÚ.


 

2.6.    Podmínky bezplatného poskytnutí digitálních produktů

2.6.1.   Orgánům státní správy a územní samosprávy se pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném, podle zák. č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě podepsané Smlouvy, poskytují data ZABAGED® - polohopis a data ZABAGED® - výškopis ve vybraném formátu a stahovací služba WFS - ZABAGED® bezplatně.

2.6.2.   Orgánům státní správy a územní samosprávy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném poskytuje ZÚ, na základě podepsané Smlouvy, bezplatně:

·      Ortofoto ČR,

·      INSPIRE datové sady pro téma Zeměpisná jména (GN), Vodstvo (HY), Ortofotosnímky (OI), Nadmořská výška (EL) a Dopravní sítě (TN),

·      Stahovací službu WFS – INSPIRE pro téma Vodstvo (HY), Zeměpisná jména (GN) a Dopravní sítě (TN),

·      Data200.

2.6.3.   Orgánům územní samosprávy pro územně plánovací činnost a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie, v územním rozsahu jim příslušném, poskytuje ZÚ, na základě podepsané Smlouvy, data Geonames a stahovací službu WFS - Geonames ve vybraném formátu, bezplatně.

2.6.4.   Orgánům státní správy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném poskytuje ZÚ, na základě podepsané Smlouvy, bezplatně INSPIRE stahovací službu WCS pro téma Ortofotosnímky (OI) a INSPIRE stahovací službu WCS pro téma Nadmořská výška (EL).

2.6.5.   Státnímu pozemkovému úřadu poskytuje ZÚ veškeré údaje a podklady bezplatně, kromě dat ze skenování ÚAZK, vyžadované v řízení o pozemkových úpravách a pro činnost podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů a podle § 20 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, v platném znění, na základě podepsané Smlouvy.

2.6.6.   Školám, registrovaným v České republice podle § 186, zákona č. 561/2004 Sb., pro výuku studentů poskytuje ZÚ data v přiměřeném rozsahu bezplatně, na základě Smlouvy uzavřené s vedením školy, katedry nebo příslušné fakulty vysoké školy, s výjimkou dat ze skenování ÚAZK.

2.6.7.   Organizacím, které jsou zřízeny nebo založeny Ministerstvem zemědělství*, se pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném poskytují, na základě podepsané Smlouvy, data ZABAGED® - výškopis bezplatně.

Platí pro tyto organizace:

 


                                      1.     Česká plemenářská inspekce

                                      2.     Státní zemědělská a potravinářská inspekce

                                      3.     Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

                                      4.     Státní veterinární správa České republiky

                                      5.     Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

                                      6.     Výzkumný ústav rostlinné výroby

                                      7.     Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

     8.     Povodí Labe, státní podnik

     9.     Povodí Vltavy, státní podnik

  10.     Povodí Ohře, státní podnik

  11.     Povodí Moravy státní podnik

  12.     Povodí Odry, státní podnik

  13.     Lesy České republiky, státní podnik

  14.     Státní zemědělský intervenční fond


 

2.7.    Poskytování aktualizovaných dat

2.7.1.   Nárok na aktualizovaná data (podle 2.4.7. části A Ceníku), pokud jsou objednána na stejnou registraci kupujícího jako původní objednávka, trvá jen po dobu platnosti smluvního vztahu.

2.7.2.   Data obsahující části aktualizované v předcházejícím roce jsou k dispozici v běžném roce, v těchto termínech:

·       Státní mapová díla............ od 31. 3.

·       ZABAGED®........................ od 31. 1.

·       ZABAGED® GRID3D........... od 31. 3.

·       Data200........................... od 28. 2.

·       Ortofoto.......................... od 31. 3.

·       Datové soubory hranic..... od 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10.

·       Geonames....................... od 31. 1.

·       DMR 4G........................... od 31. 1.

·       DMR 5G........................... od 31. 1.

2.8.    Poskytování dat studentům

2.8.1.   Zapůjčení dat:

Studentům škol, registrovaným v České republice podle § 186, zákona č. 561/2004 Sb., pro účely vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, zapůjčuje ZÚ vybraná data ve zvoleném formátu jen v omezeném množství (v max. limitu daném velikostí území 10 mapových listů měřítka 1 : 10 000 pro produkt, území 1 Kraje pro Data200 a max. 10 m. l. pro císařské povinné otisky stabilního katastru), na základě objednávky dat v E-shop a vyplněné Žádosti o zapůjčení dat (vzor vyplněné Žádosti). Zapůjčení dat je zpoplatněno částkou 500 Kč za objednávku.

Podrobné informace pro zapůjčení dat a návod jsou uvedeny v Zapůjčení dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci (na http://geoportal.cuzk.cz/).

Pokud student potřebuje ke zpracování své práce jen malé množství dat, jejichž cena bude menší než poplatek 500 Kč za zapůjčení dat, pak je pro něj výhodnější a snazší, aby si data zakoupil standardní objednávkou v E-shop, s registrací na fyzickou osobu, pro vlastní potřebu.

2.8.2.   Užití WMS:

Při užití WMS pro účely vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce je student povinen uvést v této práci zdroj dat: „Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.“

2.9.    Podmínky užití produktu (s výjimkou dat Soubor hranic ČR)

2.9.1.   Užitím digitálního produktu pro osobní potřebu fyzické osoby, vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (dále „vlastní potřeba“) se rozumí užití, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Za vlastní potřebu lze též považovat, pokud data kupující zpracuje a použije je jen jednou pouze pro jednoho svého zákazníka (podle 2.9.8.). Zpracovaná data smí předat kupující svému zákazníkovi jen v tištěné podobě, nebo v podobě tiskového souboru.

Vlastní potřebou není:

·       obchodní šíření digitálních produktů nebo jejich aplikací a modifikací, komerční prezentace digitálních produktů na internetu nebo užití digitálních produktů k vytvoření jiného kartografického díla,

·       další užití digitálních produktů třetí osobou se samostatnou právní subjektivitou než je kupující,

·       pokud je kupujícím zpracovatel digitálních produktů, který dále předává zpracovaná data v digitální formě,

·       užití dat ze skenování ÚAZK k jakékoliv publikaci reprodukce (týká se i nekomerčního zveřejnění na internetu nebo nezpoplatněné reprodukce v případě nekomerčního užití).

2.9.2.   Kupující je povinen:

·       zavázat své pracovníky (zúčastněné uživatele) k ochraně dat,

·       zamezit užití dat dalšími osobami, pokud toto užití smluvní podmínky nepřipouštějí,

·       zamezit nepovolenému přístupu k poskytnutým stahovacím službám WFS dalším osobám. Jestliže toto kupující neučiní, bude za případné zneužití sám právně zodpovědný.

2.9.3.   Kupující je oprávněn:

·       poskytnout nezbytnou část digitálního produktu třetí straně za účelem vyhotovení tisků, tematické dokumentace, studií, projektů apod. realizovaných kupujícím prostřednictvím externího subjektu – zpracovatele (dále jen „zpracovatel“) pro potřeby kupujícího. Digitální produkt je v těchto případech součástí podkladů či zadávací dokumentace. O velikosti nezbytné části poskytnutého digitálního produktu zpracovateli, rozhoduje kupující, který je povinen vždy zpracovatele smluvně zavázat:

a)    k užití digitálního produktu pouze pro zadaný účel,

b)   ke vrácení digitálního produktu a nevratnému vymazání ze všech svých paměťových nosičů po skončení prací pro kupujícího, jedinou přípustnou výjimkou jsou neaktivní datové nosiče k archivaci zakázky,

c)    k nepředání digitálního produktu třetí osobě.

Kupující má povinnost písemně ohlásit ZÚ poskytnutí digitálního produktu třetí straně (ve smyslu tohoto odstavce) a to nejpozději 15 pracovních dnů po jeho uskutečnění.

·       užít digitální produkt za účelem obchodního šíření jeho aplikace, případně modifikace, pro komerční prezentaci digitálního produktu na internetu nebo k vytvoření kartografického díla, jen podle podmínek uvedených ve Smlouvě.

2.9.4.   Kupující není oprávněn:

·       postoupit třetí osobě oprávnění k jakémukoli užití získaných dat, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak,

·       postoupit třetí osobě oprávnění k přístupu ke stahovacím službám WFS.

2.9.5.   Pokud Smlouva umožňuje publikování, příp. obchodní šíření digitálního produktu, pak je kupující zavázán, že:

·       v každé rozmnoženině vytvořeného kartografického díla nebo jiného produktu bude uveden zdroj dat podle podmínek stanovených ve Smlouvě,

·       odevzdá ZÚ bezplatně a na svůj náklad jednu obchodně šířenou rozmnoženinu kartografického díla.

2.9.6.   Kupující je oprávněn nekomerčně prezentovat digitální produkt, kromě dat ze skenování ÚAZK, na internetu. Prezentací se rozumí vždy jen zprostředkování nahlížení dat na internetových stránkách kupujícího. Kupující není oprávněn poskytnout zprostředkování nahlížení dat na internetových stránkách jiných subjektů ani poskytnout těmto subjektům obrazy dat jiným způsobem (např. pomocí svých prohlížecích služeb), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

Při veřejném publikování obrazů dat na Internetu je nutno vždy dodržet tyto podmínky ochrany dat:

Kupující je povinen zajistit zakreslení textu „© ČÚZK“ přímo do rastrového souboru neoddělitelným způsobem, a to tak, aby při každém posunu obrazu v mapovém okně aplikace byl viditelný a dobře čitelný alespoň jeden tento text, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Barevné provedení textu musí zajistit viditelné poškození publikovaných dat. Na stránce zobrazující data a na stránce popisu připojení dalších klientů mapového serveru (pokud existuje) musí být zřetelně uveden text „Podkladová data © ČÚZK“ s doplňkovým textem:

Podkladová data (ZABAGED®, SM 5, ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 200, MČR 500, MČR 1M, Data200, Ortofoto ČR, Geonames, LMS, GN, HY, OI, TN) ČÚZK (dále jen „data“) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz “.

Uvedený doplňkový text může být variantně zobrazen i v novém okně po kliknutí na odkaz: „Podkladová data © ČÚZK“.

2.9.7.        Prezentace, resp. publikace obrazů dat ze skenování ÚAZK je vždy podmíněna souhlasem ředitele ZÚ ve Smlouvě, eventuálně i zpoplatněním, podle obchodních podmínek ZÚ.

2.9.8.        Kupujícím, kteří jsou zároveň zpracovateli díla (projektu apod.) pro svého jediného zákazníka, jsou poskytnuty digitální produkty za základní cenu, pokud kupující předá svému zákazníkovi zpracovaná data jen v tištěné podobě nebo v podobě tiskového souboru.

2.9.9.        Pro případ prokázaného porušení Dohody resp. Smlouvy se kupující zavazuje zaplatit ZÚ smluvní pokutu ve výši až 100.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato smluvní pokuta neomezuje, co do důvodu a výše, nárok ZÚ na náhradu škody, vzniklý v souvislosti s porušením některé z povinností na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu.

2.9.10.    Neoprávněné užití nebo rozšiřování digitálního produktu kupujícím je porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, porušením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), případně může být posuzováno podle trestního zákona a dalších obecně závazných právních předpisů.

2.9.11.    Užití digitálního produktu na základě licenční smlouvy:

·      užití státních mapových děl spravovaných ZÚ a databáze ZABAGED® podléhají současně ochraně zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský zákon“), v platném znění, jejich jakékoliv zpracování je možné pouze se souhlasem ZÚ,

·      oprávnění – licenci k výkonu práva užít digitální produkt k jednotlivým způsobům nebo ke všem způsobům užití, poskytuje ZÚ licenční smlouvou, která omezí způsoby užití produktu a stanoví časový rozsah licence na dobu trvání 4 roků.

zpět3.   Obchodní podmínky pro služby a produkty CZEPOS

3.1.    Podmínky poskytnutí služeb a produktů CZEPOS

Služby a produkty CZEPOS poskytuje ZÚ pouze registrovaným uživatelům

·      na základě žádosti o poskytování dat Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS), (jen Žádost“), pokud uživatel objednává služby a produkty CZEPOS pouze pro vlastní poebu (vlastní poeba viz odst. 3.5.1. části A Ceníku). Formulář Žádosti je dostupný ke stažení na internetových stránkách CZEPOS (http://czepos.cuzk.cz). ZÚ umožní přístup ke službám a produktům CZEPOS po obdržení dvou vyhotovení tisku Žádosti podepsané žadatelem. Rozsah poskytovaných služeb a produktů je dán typem zákaznického účtu, ke kterému se zákazník v žádosti registruje – viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS části B Ceníku. Jedno vyhotovení Žádosti podepsa zástupcem ZÚ zle zpět žadateli.

·      na základě smlouvy o poskytování služeb a produktů CZEPOS k nově zakoupené aparatuře GNSS (dále jen „Smlouva CZEPOS“) s uživatelem, který je současně prodejcem GNSS aparatur v České republice, pokud uživatel neobjednává služby a produkty CZEPOS pouze pro vlastní potřebu (vlastní potřeba viz odst. 3.5.1. části A Ceníku), ale umožňuje jejich užití uživateli nově zakoupené aparatury GNSS, v takovém případě neplatí ceny za užívání služeb, jak je uvedeno v Ceníku (interní kód produktu 63900), ale po dobu jednoho roku jsou pro tyto uživatele sníženy o 50 %. Na základě této smlouvy lze uživatele registrovat pouze k uživatelskému účtu s účtováním po vteřinách – viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS. Návrh Smlouvy CZEPOS obdrží uživatel e-mailem. Po odsouhlasení textu Smlouvy CZEPOS uživatelem je Smlouva CZEPOS vytištěna a podepsána v ZÚ a odeslána k podpisu uživateli. ZÚ umožní přístup ke službám a produktům CZEPOS po obdržení podepsané Smlouvy CZEPOS uživatelem.

3.2.    Stanovení ceny služeb a produktů CZEPOS

Měrná jednotka pro výpočet ceny závisí na typu uživatelského účtu, ke kterému je uživatel registrován – viz také kapitola Služby a produkty CZEPOS části B Ceníku:

·      v případě uživatelského účtu s účtováním po vteřinách je měrnou jednotkou pro výpočet ceny časová délka odebraných korekčních dat. Délka se měří v přípa produktů na celé minuty, v případě služeb na celé vteřiny. Cena se uvádí jako cena za 1 hodinu odebraných dat, přepítává se však na skutečnou délku odebraných dat dle počtu dejních jednotek, tj. na skutečný počet odebraných vteřin. Výpočetní služba CZEPOS je v rámci uvedeného uživatelského účtu poskytována bezplatně.

·      v případě uživatelského účtu s pevnou roční platbou je měrnou jednotkou časové období o délce 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které začíná kalendářním měsícem, ve kterém uživatel odběr služeb zahájil.

·      V případě uživatelského účtu s pevnou měsíční platbou je měrnou jednotkou časové období vymezené kalendářním měsícem, v průběhu kterého uživatel služby odebral.

3.3.    Platební podmínky

3.3.1.   Platba za užití služeb a produktů CZEPOS je vázána vždy na vystavení faktury, kterou ZÚ zašle uživateli následujícím způsobem:

·      v případě uživatelského účtu s účtováním po vteřinách vždy do 30 dnů od ukončení kalendářního měsíce. Minimální plnění fakturou je 50Kč, platby menší než 500 jsou automaticky připočteny k plněza následující kalendářměsíc. Služby jsou zúčtovány vždy ke konci každého kalendářního roku, přičemž ZÚ nevystavuje faktury na užití služeb a produktů CZEPOS pro platby nižší než 50 Kč.

·      v případě uživatelského účtu s pevnou roční platbou a též v případě uživatelského účtu s pevnou měsíční platbou vždy do 30 dnů po prvním čerpání služby během časového období, které vymezuje měrnou jednotku příslušného typu uživatelského účtu (viz kap. 3.2).

3.3.2.   Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení.

3.3.3.   V případě, že dojde k prodlení se splněním tohoto peněžního závazku nebo jeho části, zavazuje se uživatel, že zaplatí věřiteli – ZÚ, vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené splatné částky za každý den prodlení. Do okamžiku uhrazení dluhu je ZÚ oprávněn uživateli zamezit přístup k službám a produktům CZEPOS.

3.3.4.   Platbu služeb a produktů CZEPOS lze provést:

·      převodem na účet na základě vystavené faktury,

·      převodem na účet poštovní poukázkou.

3.3.5.   ZÚ nevystavuje faktury na užití služeb a produktů CZEPOS pro platby nižší než 50 Kč.

3.4.    Podmínky bezplatného poskytnutí služeb a produktů CZEPOS

Školám, registrovaným v České republice podle §186, zákona č. 561/2004 Sb., se pro výuku studentů, resp. pro účely vyhotovení školní práce, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, mohou zpřístupnit služby a produkty CZEPOS bezplatně, na základě Žádosti (viz odst. 3.1. části A Ceníku) podané vedením školy, katedry nebo příslušné fakulty vysoké školy.

3.5.    Podmínky užití služeb a produktů CZEPOS

3.5.1.   Užitím služeb CZEPOS pro osobní potřebu fyzické osoby, vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (dále „ vlastní potřeba“) se rozumí užití, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Vlastní potřebou není obchodní šíření služeb a produktů CZEPOS, jejich modifikací, nebo komerční prezentace služeb a produktů CZEPOS na internetu.

Uživatel zamezí nepovolenému přístupu k poskytnutým službám a produktům CZEPOS dalším osobám. Jestliže toto žadatel neučiní, bude za případné zneužití právně zodpovědný.

3.5.2.   Uživatel není oprávněn postoupit třetí osobě oprávnění k přístupu ke službám a produktům CZEPOS.

3.5.3.   Veškeré užití služeb a produktů CZEPOS, které spravuje ZÚ a se kterými je oprávněn nakládat svým jménem, podléhají ochraně zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů

3.5.4.   Pro případ prokázaného porušení smluvního vztahu se uživatel zavazuje zaplatit ZÚ smluvní pokutu ve výši až 100.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato smluvní pokuta neomezuje co do důvodu a výše nárok ZÚ na náhradu škody vzniklý v souvislosti s porušením některé z povinností, na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu.

3.5.5.   V případě nestandardního připojení či nepřiměřeného přetěžování služeb či aplikací uživatelem může ZÚ zamezit tomuto jednání technickými prostředky.

3.5.6.   ZÚ nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným použitím služeb a produktů ani za jakékoli škody, které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa nebo jiného škodlivého počítačového programu.

3.5.7.   ZÚ nezaručuje, že služby a produkty budou splňovat všechny požadavky a očekávání uživatele.

3.5.8.   ZÚ není odpovědný za případné selhání služeb a produktů způsobené vyšší mocí.

 

zpět

4.   Podmínky poskytování a užití prohlížecích služeb a geoprocessingových služeb (dále jen „služby“)

4.1.        Bezplatně poskytované služby jsou určeny k užití pouze v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a podmínkami stanovenými ve vyhlášce č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí.

4.2.        Bezplatně poskytované služby nejsou určeny ani k hromadnému stahování či vytváření hromadných zdrojů obsahu, ani k vytvoření nebo rozšíření jiných datových sad, které souvisejí s tvorbou map; takové jednání bude posuzováno jako neoprávněné užití nebo rozšiřování digitálních produktů a tím porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, případně porušením autorskoprávní ochrany dle autorského zákona nebo majetkoprávní ochrany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.3.        Bezplatně poskytované služby nejsou určeny ke komerčnímu užití a podléhají ochraně zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb.

4.4.        Pro jakékoliv další nekomerční užití služeb, než je uvedeno v bodě 4. 1. těchto podmínek, např. nekomerční reprodukci v původní či pozměněné podobě, je vždy nutný písemný souhlas ZÚ (žádost na adresu ZU-obchod@cuzk.cz).

4.5.        ZÚ poskytuje služby s technickými parametry, které jsou v souladu se směrnicí INSPIRE 2007/2/ES a jejími prováděcími pravidly (Nařízení komise 976/2010/ES, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o síťové služby) a technickými pokyny dle § 11a odst. 4 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

4.6.        V případě nepřiměřeného přetěžování služeb uživatelem může ZÚ zamezit tomuto jednání technickými prostředky.

4.7.        ZÚ nenese odpovědnost za škodu způsobenou nevhodným použitím služeb, ani za jakékoli škody, které mohou být způsobeny přenosem počítačového viru, červa nebo jiného škodlivého počítačového programu.

4.8.        ZÚ nezaručuje, že služby budou splňovat všechny požadavky a očekávání uživatele.

4.9.        Služby, s výjimkou garantování parametrů kvality, jsou poskytovány bez dalších záruk jakéhokoli druhu (ať výslovné nebo zahrnuté). Žádné ústní nebo písemné informace sdělené zaměstnanci ZÚ uživateli nevytvářejí nové záruky nebo jakýmkoliv způsobem nezvyšují odpovědnost ZÚ.

4.10.     ZÚ není odpovědný za případné selhání služeb způsobené vyšší mocí.

4.11.     Pro komerční užití lze využít pouze digitální produkty ZÚ dle odst. 2 části A Ceníku ZÚ.