Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishSlužby Státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy (CZEPOS)

Služby Státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy (CZEPOS) umožňují uživatelům přijímačů GNSS (globální navigační družicové systémy) přesné určení polohy na celém území ČR. Správa a poskytování služeb CZEPOS probíhají v rámci informačního systému CZEPOS, který je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy.

CZEPOS obsahuje 28 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných na území ČR a dále 27 stanic zahraničních sítí. Všechny stanice provádí 24 hodin denně přesná měření GNSS, která jsou dále zpracovávána a poskytována uživatelům formou korekčních dat.

CZEPOS využívají zejména uživatelé přesných geodetických GNSS přijímačů, kde lze prostřednictvím služeb CZEPOS dosáhnout centimetrové až subcentimetrové přesnosti a také GNSS přijímačů určených pro sběr dat GIS, kde lze dosáhnout submetrové až centimetrové přesnosti.

Obecně lze služby CZEPOS využít ve všech aplikacích GNSS, které umožňují zpracování korekčních dat: pro přesnou navigaci v zemědělství, či stavebnictví (tzv. precizní zemědělství, či automatická navigace stavebních strojů), pro přesnou navigaci dronů, v záchranných systémech, pro přesnou lokalizaci objektů v terénu a jejich následné začlenění v geografických informačních systémech (GIS), v zeměměřictví a katastru nemovitostí (zaměřování nebo vytyčování vlastnických hranic, určování souřadnic geodetických bodů, mapování) i v oblasti výzkumu (v geodynamice či GPS meteorologii).

CZEPOS nachází využití v celé škále oborů: zeměměřictví a katastr nemovitostí, stavebnictví, zemědělství, energetika, hydrologie, aj.

CZEPOS je součástí geodetických základů. Stanice CZEPOS tvoří na území ČR společně s pomocnými stanicemi a vybranými body geodetických základů národní realizaci Evropského terestrického referenčního systému 1989 (ETRS89) vztaženou k Evropskému terestrickému referenčnímu rámci 2000 (ETRF2000).

Služby CZEPOS jsou poskytovány registrovaným uživatelům a jsou zpoplatněny dle položek 4 až 10 v bodu 11.1 Přílohy Vyhlášky ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Orgánům veřejné moci pro výkon jejich působnosti a dále (vždy pouze v nezbytném rozsahu a na podkladě písemné žádosti potvrzené školou) také školám, školským zařízením a vysokým školám za účelem vzdělávání a studentům pro účely zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce jsou služby CZEPOS poskytovány bezplatně.

V současnosti jsou služby CZEPOS poskytovány ve 3 kategoriích: služby kategorie DGPS určené pro jednoduché přijímače kategorie GIS umožňující určení polohy se submetrovou přesností, služby kategorie RTK určené pro přesné přijímače umožňující určení polohy s centimetrovou přesností pomocí dat z jednotlivé stanice CZEPOS, a služby kategorie virtuální referenční stanice (VRS) určené pro přesné přijímače umožňující určení polohy s centimetrovou přesností pomocí dat VRS vypočtených z několika nejbližších stanic.

Součástí CZEPOS jsou aplikace monitorující kvalitu dat - zejména aplikace Monitoring provozu služeb CZEPOS, která průběžně kontroluje aktuální dostupnost služeb kategorie RTK i VRS, a aplikace Kontrola přesnosti síťového řešení CZEPOS, která průběžně monitoruje přesnost služeb kategorie VRS v různých lokalitách ČR.

CZEPOS je v provozu od roku 2004. Služby CZEPOS jsou průběžně inovovány v souladu s rozvojem moderních technologií. Správcem CZEPOS je Zeměměřický úřad.

Poslední aktualizace: 07.06.2024
Poslední revize:
Autor: 147