Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Základní topografická mapa ČR 1 : 25 000 v ETRS89

Základní topografická mapa České republiky 1 : 25 000 v rovinném souřadnicovém systému Evropského terestrického referenčního systému 1989 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón (ETRS89-TMzn), dále v textu označovaná jako ZTM 25/ETRS89, je základním státním mapovým dílem. ZTM 25/ETRS89 od 1. 7. 2023 rozšiřuje řadu státního mapového díla o variantu ZTM 25 v rovinném souřadnicovém systému ETRS89-TMzn, jedná se tak o alternativu k ZTM 25 v národním souřadnicovém systému S-JTSK. Obsahově se ZTM 25/ETRS89 neliší od primární ZTM 25/S-JTSK. ZTM 25/ETRS89 zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů, území České republiky je zobrazeno na 803 mapových listech.
Sekční čáry kladu (vnitřní rámy) mapových listů ZTM/ETRS89 tvoří obrazy poledníků a rovnoběžek ve stanoveném rozestupu závislém na měřítku mapy. Mapový list ZTM 25/ETRS89 tak zabírá plochu 5´ × 10´ (zeměpisná šířka × zeměpisná délka). Do rozměru nejsou započítány doprovodné prvky uváděné na tiskové variantě mapového listu (tj. např. stykový pás a rámové a mimorámové údaje). Rozměry tištěné verze mapy včetně všech rámových a mimorámových údajů jsou 480 mm × 770 mm. Rastrové dlaždice TIFF mají rozměr 411 mm × 522 mm a kromě plochy příslušného mapového listu zabírají i plochu stykového pásu do listů sousedních.
Mapové listy ZTM 25/ETRS89 jsou označeny nomenklaturou, která má alfanumerický charakter a vychází z označení Mezinárodní mapy světa 1 : 1 000 000 (pro ČR NM-33 a NM-34) o rozměrech 6 stupňů zeměpisné délky a 4 stupně zeměpisné šířky. Další znaky upřesňují polohu mapového listu daného měřítka v rámci mapového listu menšího měřítka, z něhož je odvozen. Mapové listy jsou navíc doplněny o název mapového listu, který je zpravidla shodný se jménem největšího sídla vyskytujícího se na daném mapovém listu, v případě ZTM 5/ETRS89, ZTM 10/ETRS89 a ZTM 25/ETRS89 se jedná o název příslušné ZTM 50/ETRS89. Nenachází-li se na mapovém listu žádné sídlo, použije se jiné jedinečné geografické jméno (vrchol, vodní tok, pozemková trať) z daného mapového listu. Mapové listy ZTM 25/ETRS89 vznikají rozdělením listu ZTM 50/ETRS89 2 řadami po 5 minutách zeměpisné šířky a 2 sloupci po 10 minutách zeměpisné délky na 4 mapové listy, které se označují v rámci mapového listu ZTM 50/ETRS89 průběžně v řadách od severozápadního mapového listu písmeny a, b, c, d. Označení mapového listu je např. Žďár nad Sázavou NM-33-08-6-B-c.
ZTM 25/ETRS89 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi se základním intervalem vrstevnic 5 metrů, terénními stupni, skalními útvary, roklemi, sesuvy půdy nebo sutí, osamělými skalami a balvany, skupinami a řadami kamenů a kótovanými body s uvedenou nadmořskou výškou. Popis mapy sestává ze standardizovaného geografického názvosloví, názvů obcí a částí obcí, druhového označení objektů, kót vrstevnic a kótovaných bodů, názvů chráněných území. Obsahem tištěných mapových listů a datových souborů s tiskovým podkladem mapy ve formátu PDF je i kilometrová síť ETRS89-TMzn a S-JTSK a zeměpisná síť ETRS89, mapový rám s rámovými údaji (např. směrové údaje vybraných komunikací, názvy spůlných sídel, popis sousedících států, souřadnice) a mimorámové údaje (např. vysvětlivky, tirážní údaje, grafické, číselné a sklonové měřítko, interpolační měřítko zeměpisné sítě souřadnicového systému ETRS89, grafické zobrazení mapy v kladu mapových listů, vyjádření poledníkové konvergence a magnetické deklinace, grafická vyjádření přehledu správních a katastrálních hranic a hranic chráněných území ad.).
Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Při zobrazení polohopisu v ZTM 25/ETRS89 se pro zajištění grafické přehlednosti mapy uplatňují metody kartografické generalizace – cenzální a normativní výběr (vypuštění prvků na základě kvantitativních a kvalitativních parametrů, příp. další redukce počtu prvků), geometrická generalizace (posun, zjednodušení tvarů), kartografický posun nebo zvětšování malých rozměrů a změna klasifikace (seskupení více kategorií prvků do jedné kategorie). Při zobrazování budov se umožňuje aplikace metody agregace.
Zpracování dat ZTM 25/ETRS89 bylo zahájeno v roce 2020 a celoplošné pokrytí území České republiky bylo dokončeno v květnu 2023. Mapa se vyhotovuje transformací dat ZTM 25/S-JTSK a následnou kontrolou dat a doplněním rámových a mimorámových údajů. Zdrojovými daty pro ZTM 25/S-JTSK je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames.
Tvorbu a aktualizaci ZTM 25/ETRS89 zajišťuje Zeměměřický úřad, který data ZTM 25/ETRS89 zveřejňuje bezplatně jako otevřená data ve formě datových souborů obsahu mapy včetně mimorámových údajů odpovídajících mapových listů ve formátu PDF (tiskové soubory PDF), ve formě georeferencovaných datových souborů obsahu mapy odpovídajících mapových listů ve formátu TIFF (rastrové dlaždice TIFF).

Souborová data produktu jsou poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce dat je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.

Poslední aktualizace: 31.06.2023
Poslední revize:
Autor: 192