Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishGeonames - úvod

Geonames je databází geografických jmen České republiky (ČR). Je vedena v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. Geonames je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy.

Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Standardizované geografické jméno je vedeno v rámci popisných informací k cca 165 typům pojmenovaných geografických objektů. Geometrická reprezentace některých objektů Geonames se rovná objektu vedenému v ZABAGED®, k němuž se jméno vztahuje. Další část objektů, především pozemkové tratě, lesní pozemky a místní části sídel, má zjednodušenou geometrii korespondující s umístěním popisu ve státním mapovém díle (SMD).

Databáze geografických jmen Geonames je výsledkem procesu standardizace geografických jmen probíhajícího v působnosti ČÚZK již od 70. let minulého století pro potřeby tvorby SMD. Digitalizace původní evidence byla zahájena v roce 1997, naplnění databáze Geonames bylo dokončeno v roce 2005. Od roku 2006 je databáze Geonames průběžně aktualizována a doplňována ve spolupráci s orgány místních samospráv a s pracovišti katastrálních úřadů v rámci tvorby digitální katastrální mapy, obnovy katastrálního operátu a prováděných pozemkových úprav. Vzhledem k rozšíření požadavků na Geonames v souvislosti s využitím dat Geonames pro vyhledávání geografických objektů aplikacemi Geoportálu ČÚZK, evropské webové služby EuroGeoNames a v souvislosti s přípravou nové databázové technologie zpracování mapové produkce Zeměměřického úřadu byla v roce 2009 realizována úprava datového modelu a procesů správy Geonames. Výsledkem je posun Geonames od systému pro správu popisu Základní mapy 1:10 000 k systému pro správu pojmenovaných objektů bez ohledu na měřítko mapy. Proto byla databáze Geonames rozšířena o názvoslovný obsah vybraných map malých měřítek a došlo tak např. k doplnění jmen těch geomorfologických jednotek (pohoří, nížiny), které nejsou předmětem obsahu ZABAGED®. Ze stejných důvodů pokračuje doplňování standardizovaných geografických jmen z katastrálních map.

Databáze Geonames je aktualizována v pravidelném cyklu. Kromě této plošné aktualizace probíhá průběžná aktualizace vybraných objektů. Aktualizované verze jsou publikovány na Geoportálu.

Data Geonames jsou využívána jako zdroj informací o českých geografických jménech a jejich topologii v geografických informačních systémech (GIS), zvláště ve veřejné správě. Standardizovaná jména jsou závazná pro vydavatele státních mapových děl a doporučena k užívání ostatním vydavatelům kartografických děl v ČR.

Data Geonames jsou poskytována ve formě souborových dat, informace o tomto produktu naleznete v pravém menu na této stránce.

Geonames je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecí a stahovací služby, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč. Geografická jména z území České republiky můžete vyhledávat na Geoportále ČÚZK v oddíle Aplikace / Úvod v okně Hledejte v mapě a dále v aplikaci Geoprohlížeč, která navíc umožňuje zadat vyhledání podle kategorií a územní příslušnosti.

K objednání souborových dat a stahovací WFS služby můžete využít E-shop (internetový obchod).

Poslední aktualizace: 28.1.2018
Poslední revize:
Autor: 463