Geoportal ČÚZK
Access to map products and services


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové systémy

Souřadnicové systémy podporované v prohlížecích službách resortu ČÚZK:

Souřadnicové referenční systémy podporované v prohlížecích a stahovacích službách resortu ČÚZK jsou vzájemně odlišeny standardizovanými názvy a celočíselnými kódy. Užíváme názvy a kódy převzaté z databáze EPSG, která je mezinárodním registrem souřadnicových referenčních systémů a současně standardem pro jejich užití v aplikacích GIS. Dále užíváme některé alternativní kódy, které nejsou standardizovány v rámci EPSG, nicméně v aplikacích GIS jsou rovněž zavedeny a užívány.

Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK):

S-JTSK je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách je podporováno zobrazení S-JTSK s matematickou orientací souřadnicových os (osa x směřuje na východ, osa Y směřuje na sever, na území ČR jsou obě souřadnice záporné).

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
S-JTSK / Krovak East North 5514 102067 Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, definováno od nultého poledníku Grenwiche
S-JTSK (Ferro) / Krovak East North 5221 102066 Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, definován od nultého poledníku Ferro

Evropský terestrický referenční systém (ETRS):

ETRS je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění, a dále závazným souřadnicovým referenčním systémem na území EU dle směrnice INSPIRE. Kromě vyjádření ETRS geografickými souřadnicemi stanovuje INSPIRE užití rovinných zobrazení tohoto systému. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporována zobrazení ETRS geografickými souřadnicemi i zobrazení rovinná.

Název dle EPSG Kód EPSG Označení dle INSPIRE Poznámka
ETRS89 4258 ETRS89-GRS80 zobrazení geografickými souřadnicemi(také geografická projekce, nebo geographic 2D)
ETRS89 / LCC Europe 3034 ETRS89-LCC Lambertovo kuželové konformní zobrazení
ETRS89 / LAEA Europe 3035 ETRS89-LAEA Lambertovo azimutální stejnoploché zobrazení
ETRS89 / UTM zone 33N (N-E) 3045 ETRS89-TM33N Mercatorovo válcové konformní zobrazení (UTM zobrazení), základní poledník 15°
ETRS89 / UTM zone 34N (N-E) 3046 ETRS89-TM34N Mercatorovo válcové konformní zobrazení, (UTM zobrazení), základní poledník 21°

Světový geodetický systém 1984 (WGS84):

WGS84 je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporována zobrazení WGS84 geografickými souřadnicemi i zobrazení rovinná.

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
WGS 84 4326 zobrazení geografickými souřadnicemi(také geografická projekce, nebo geographic 2D)
WGS 84 / UTM zone 33N 32633 Mercatorovo válcové konformní zobrazení (UTM zobrazení), základní poledník 15°
WGS 84 / UTM zone 34N 32634 Mercatorovo válcové konformní zobrazení, (UTM zobrazení), základní poledník 21°
WGS 84 / Pseudo-Mercator 3857 900913 zobrazení Pseudo-Mercator (Popular Visualisation CRS / Mercator)

Souřadnicový systém 1942 (S-42/83)

S-42/83 je závazným geodetickým referenčním systémem na území ČR dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. v platném znění. V prohlížecích a stahovacích službách jsou podporována rovinná zobrazení tohoto systému.

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 3 3333 28403 Gauss-Krügerovo válcové konformní zobrazení základní poledník 15°
Pulkovo 1942(58) / Gauss-Kruger zone 4 3334 28404 Gauss-Krügerovo válcové konformní zobrazení základní poledník 21°

Souřadnicový systém S-JTSK/05

Souřadnicový systém S-JTSK/05 není na rozdíl od S-JTSK na území ČR závazný. V současné době se používá jako systém pracovní, který zprostředkovává transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK. Systém S-JTSK/05 je definován pomocí tzv. modifikovaného Křovákova zobrazení. V prohlížecích a stahovacích službách je podporováno zobrazení S-JTSK s matematickou orientací souřadnicových os (osa x směřuje na východ, osa Y směřuje na sever, na území ČR jsou obě souřadnice záporné).

Název dle EPSG Kód EPSG Kód alternativní Poznámka
S-JTSK/05 / Modified Krovak East North 5516 Modifikované Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, nultý poledník Grenwiche
S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak East North 5225 Modifikované Křovákovo zobrazení, matem. orientace os, nultý poledník Ferro

Souřadnicové systémy používané pro výdej souborů rastrových a vektorových dat:

Pro výdej souborů rastrových a vektorových dat se užívají následující z výše popsaných souřadnicových referenčních systémů:

Název Kód EPSG
S-JTSK / Krovak East North 5514
WGS 84 (geographic 2D) 4326
WGS 84 / UTM zone 33N 32633
WGS 84 / UTM zone 33N 32634
ETRS89 (geographic 2D) 4258
ETRS89 / TM33 3045
ETRS89 / TM34 3046

Volba souřadnicového systému v klientu mapových služeb:

V dialogovém okně klienta mapových služeb (např. Geoprohlížeč) je po výběru příslušné služby třeba vybrat EPSG kód pro požadovaný souřadnicový systém. Mapový server poté zasílá na klienta příslušně transformovaný bezešvý obraz dat.

Přesnost transformací mezi souřadnicovými systémy:

Při změně souřadnicového referenčního systému dochází v prohlížecích a stahovacích službách k přibližné transformaci souřadnic, s přesností řádově na 1m. Pro přesné transformace slouží Transformační služba Geoportálu ČÚZK.

Definování a označení nejčastěji využívaných souřadnicových systémů v GIS softwarech:

Definování souřadnicových referenčních systémů v softwarech GeoMedia:
Formulář pro nastavení
GeoWorkspace Coordinate System
Souřadnicový systém
Záložka Položka S-JTSK UTM
General Coordinate system type Projection Projection
Geographic Space Geographic datum S-JTSK, přip. MGICS WGS 84
Projection Space Projection algorithm Krovak Universal Transverse Mercator
Projection parameters   Hemisphere: Northern
Zone: 33
Označení souřadnicových referenčních systémů v software ArcGIS:

S-JTSK S-JTSK_Krovak_East_North
UTM WGS_1984_UTM_Zone_33N

Podrobný popis různých zobrazení souřadnicového systému S-JTSK a S-JTSK/05 užívaných v GIS aplikacích:

S-JTSK

S-JTSK je definován v rovině Křovákova zobrazení (dvojitého konformního kuželového zobrazení v obecné poloze). Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu. Osa X je obrazem základního poledníku umístěného 42°30‘ východně od nultého poledníku Ferro. Definici S-JTSK odpovídá projekce, která je v GIS aplikacích registrována pod EPSG kódem 2065: S-JTSK (Ferro) / Krovak. Užívají se však také projekce vztažené k nultému poledníku Grenwiche, nebo projekce zachovávající matematickou orientaci souřadnicových os (osa x na východ, osa Y na sever), jak ukazuje tabulka níže:

systém směr X / Y nultý poledník
Grenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK jih / západ 5513 S-JTSK / Krovak 2065 S-JTSK (Ferro) / Krovak
východ / sever 5514 * S-JTSK / Krovak East North 5221 ** S-JTSK (Ferro) / Krovak East North
*   namísto EPSG kódu 5514 se v některých aplikacích GIS užívá ESRI kód: 102067 S-JTSK_Krovak_East_North.
** namísto EPSG kódu 5521 se v některých aplikacích GIS užívá ESRI kód: 102066 S-JTSK_Ferro_Krovak_East_North.

S-JTSK/05

Systém S-JTSK/05 je definován pomocí tzv. modifikovaného Křovákova zobrazení. Osa X směřuje k jihu, osa Y směřuje k západu. Systém S-JTSK/05 lze v GIS aplikacích zobrazovat různým způsobem, zobrazení závisí obdobně jako v případě S-JTSK na volbě nultého poledníku a orientace souřadných os:
systém směr X / Y nultý poledník
Grenwich Ferro
kód název kód název
S-JTSK/05 jih / západ 5515 S-JTSK/05 / Modified Krovak 5224 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak
východ / sever 5516 S-JTSK/05 / Modified Krovak East North 5225 S-JTSK/05 (Ferro) / Modified Krovak East North
Last update: 03.5.2020
Last revision:
Autor: 147