Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky English


Souřadnicové referenční systémy

Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Zeměpisná jména

Územní správní jednotky

Adresy

Parcely

Dopravní sítě

Vodstvo

Nadmořská výška

Využití území

Ortofotosnímky

Budovy

Odkazy


Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí

Resort ČÚZK je garantem sjednocení realizace geodetických základů ČR s realizací moderních evropských geodetických základů. Na základě těchto kroků vytváří georeferenční rámec pro přesné určení polohy prostorových dat vedených na území ČR jak v národních souřadnicových systémech, tak v evropských systémech, které jsou závazné pro harmonizovaná data INSPIRE.

INSPIRE stanovuje v rámci tématu Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí vytváření harmonizovaných souřadnicových sítí s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk, kde buňkou souřadnicové sítě se rozumí buňka vymezená křivkami souřadnicové sítě.

Definice souřadnicové sítě: síť složená ze dvou nebo více souborů křivek, které se vzájemně algoritmicky kříží se členy jiných souborů. Tyto křivky spojují místa se stejnými zeměpisnými, nebo kartézskými souřadnicemi.

Téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí je referenčním tématem pro ostatní témata INSPIRE. Není publikováno formou harmonizované datové sady, ale používá se jako georeferenční rámec v ostatních tématech INSPIRE, a to pouze v těch tématech, která se vyjadřují prostřednictvím pevných a jednoznačně vymezených míst buněk stejné plochy.

Zmíněný georeferenční rámec tvoří:

 1. souřadnicová síť Grid_ETRS89-LAEA, která je sestrojena v ETRS89 za použití Lambertova azimutálního stejnoplochého souřadnicového referenčního systému (ETRS89-LAEA), a je koncipována jako celoevropský standard využitelný pro provádění prostorových analýz a vyjadřování jejich výsledků. Souřadnicová síť ETRS89-LAEA je dána následujícími parametry:
  • souřadnicová síť má hierarchické rozlišení 1 m, 10 m, 100 m, 1 km, 10 km a 100 km, kde střed zobrazení je určen bodem 52o severní šířky a 10o východní délky s posunem východních souřadnic x0= 4321 km resp. severních souřadnic: y0 = 3210 km,
  • orientace souřadnicové sítě je jiho-severní a západo-východní,
  • referenčním bodem souřadnicové sítě resp. její buňky je její levý dolní roh,
  • souřadnicová síť se označuje jednoznačným identifikátorem Grid_ETRS89_LAEA doplněným rozlišením sítě (např. 100 km síť se označí Grid_ETRS89_LAEA_100K).
 2. souřadnicová síť Grid_ETRS89-GRS80, která je sestrojena v ETRS89 jako obraz poledníků a rovnoběžek na elipsoidu GRS80 do roviny. Rozděluje zobrazované území na pásma vymezená poledníky, resp. na zóny vymezené rovnoběžkami. Souřadnicová síť ETRS89-GRS80 je koncipována jako celoevropský standard zajišťující interoperabilitu dat opatřených geodetickými souřadnicemi (zejména dat ortofot a dat výškopisu). Souřadnicová síť ETRS89-GRS80 je dána následujícími parametry:
  • souřadnicová síť má hierarchické členění: rozestup rovnoběžek nabývá hodnot 1°, 50‘, 30‘, 20‘, 10‘, 5‘, 2‘, 1‘, 30“, 15“, 5“, 3“, 1.5“, 1“, 0.75“, 0.5“, 0.3“, 0.15“, 0.1“, 0.075“, 0.03“, 0.015“, 0.01“, 0.0075“ a 0.003“; rozestup poledníků je dán příslušností území k rovnoběžkové zóně (území České Republiky spadá do zóny 1 vymezené rovnoběžkami 0° a 50° s.š., ve které je rozestup poledníků identický s rozestupem rovnoběžek, a zóny 2 vymezené rovnoběžkami 50° s.š. a 70° s.š., ve které je rozestup poledníků dvojnásobkem rozestupu rovnoběžek),
  • střed zobrazení je určen průsečíkem nultého poledníku s rovníkem,
  • orientace souřadnicové sítě je jiho-severní a západo-východní, neboť je vymezená směrem poledníků a rovnoběžek na elipsoidu GRS80,
  • souřadnicová síť se označuje jednoznačným identifikátorem Grid_ETRS89_GRS80 doplněným číslem rovnoběžkové zóny a rozlišením sítě (např. síť s rozestupem rovnoběžek 0.3“ sestrojená v rovnoběžkové zóně 2 se označí Grid_ETRS89-GRS80z2_300MS).

Implementace v resortu ČÚZK

V síťových službách pro harmonizované datové sady INSPIRE, které jsou v současnosti poskytovány v rámci Geoportálu ČÚZK, není téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí implementováno, neboť charakter poskytovaných dat neodpovídá výše popsaným podmínkám implementace tohoto tématu (nejedná se o data, která by se vyjadřovala prostřednictvím pevných a jednoznačně vymezených míst buněk stejné plochy, nejedná se o prostorové analýzy ani statistická mapování).

Pro téma Zeměpisné soustavy souřadnicových sítí se nevytváří samostatná harmonizovaná datová sada, neboť se jedná o téma referenční, jak je popsáno výše.

Jako podporu implementace tématu na území ČR připravil ČÚZK zpřístupnění zdrojových datových sad souřadnicových sítí Grid_ETRS89_LAEA a Grid_ETRS89-GRS80, sestrojených dle výše uvedených specifikací, které nejsou harmonizovanými datovými sadami INSPIRE, avšak budou sloužit pro vytváření harmonizovaných datových sad dle tohoto tématu na území ČR. Datové sady jsou zpřístupněny prostřednictvím prohlížecích služeb dle INSPIRE technické specifikace pro síťové služby.a jsou též dostupné ke stažení ve formě DGN souborů.


Poslední aktualizace: 05.1.2018
Poslední revize:
Autor: 95