Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishGeonames - úvod

Geonames je informačním systémem o geografických jménech České republiky (ČR) od roku 1997. Má podobu bezešvé databáze pro celé území ČR, vedené v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem. Geonames je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační systémy veřejné správy.

Geonames obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních jednotek. Standardizované geografické jméno je vedeno v rámci popisných informací k cca 165 typům pojmenovaných geografických objektů. Geometrická reprezentace některých objektů Geonames se rovná objektu vedenému v ZABAGED®, k němuž se jméno vztahuje. Další část objektů, především pozemkové tratě, lesní pozemky a místní části sídel, má zjednodušenou geometrii korespondující s umístěním popisu ve státním mapovém díle (SMD) nebo katastrální mapě (KM).

Geonames je výsledkem procesu standardizace geografických jmen probíhajícího v působnosti ČÚZK již od 70. let minulého století pro potřeby tvorby SMD. Digitalizace původní evidence byla zahájena v roce 1997, naplnění původní databáze Geonames bylo dokončeno v roce 2005. Od roku 2006 je databáze Geonames průběžně aktualizována a doplňována ve spolupráci s orgány místních samospráv a s pracovišti katastrálních úřadů v rámci tvorby digitální katastrální mapy, obnovy katastrálního operátu a prováděných pozemkových úprav. Vzhledem k rozšíření požadavků na Geonames v souvislosti s využitím dat Geonames pro vyhledávání geografických objektů aplikacemi Geoportálu ČÚZK, evropské webové služby EuroGeoNames, INSPIRE a v souvislosti s databázovou technologií zpracování mapové produkce Zeměměřického úřadu byla v roce 2009 realizována úprava datového modelu a procesů správy Geonames. Geonames není jen systém pro správu popisu Základní mapy 1:10 000, ale informační systém pro správu pojmenovaných objektů bez ohledu na měřítko mapy, a to včetně názvoslovného obsahu vybraných map malých měřítek (geomorfologických jednotek, jakými jsou pohoří, nížiny apod., které nejsou předmětem obsahu ZABAGED®) i měřítek velkých (doplňování standardizovaných geografických jmen z katastrálních map).

Databáze Geonames je aktualizována v pravidelném cyklu. Kromě této plošné aktualizace probíhá průběžná aktualizace vybraných objektů. Aktualizované verze jsou publikovány na Geoportálu v měsíčním intervalu.

Data Geonames jsou využívána jako zdroj informací o českých geografických jménech a jejich topologii v geografických informačních systémech (GIS) zvláště ve veřejné správě a ve státním mapovém díle. Standardizovaná jména jsou závazná pro vydavatele státních mapových děl a doporučena k užívání ostatním vydavatelům kartografických děl v ČR.

Data Geonames jsou poskytována ve formě souborových dat, informace o tomto produktu naleznete v pravém menu na této stránce.

Geonames je zpřístupněna prostřednictvím prohlížecí a stahovací služby, o nichž naleznete informace v oddíle Síťové služby.

Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít klienta Geoprohlížeč. Geografická jména z území České republiky můžete vyhledávat na Geoportálu ČÚZK v aplikaci Geoprohlížeč, která navíc umožňuje při použití podkladu Geonames zadat vyhledání podle kategorií a územní příslušnosti. Výběr dat z Geonames lze najít i v příruční encyklopedii jmen Geografická jména ČR z edice publikací Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR, která je k dispozici v tištěné podobě i ve formátu PDF ke stažení. Publikaci naleznete v Datových sadách v sekci Mapy / Tištěné publikace.

K objednání souborových dat, stahovací WFS služby a publikace můžete využít e-shop (internetový obchod v úvodní sekci Geoportálu).

Poslední aktualizace: 25.07.2022
Poslední revize:
Autor: 224