Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishStátní mapové dílo - úvod

Státní mapová díla tvoří mapové listy souvisle zobrazující území České republiky, zpracované podle jednotných zásad a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu. Státní mapová díla závazná na území České republiky jsou stanovena nařízením vlády č. 159/2023 Sb. Dělí se na základní státní mapová díla se základním, všeobecně využitelným obsahem a na státní mapová díla tematická, která zpravidla na podkladě základního státního mapového díla zobrazují další tematické skutečnosti.

Český úřad zeměměřický a katastrální je vydavatelem jak základních státních mapových děl, mezi která patří Základní topografická mapa České republiky v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000 zobrazená v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (ZTM/S-JTSK), Základní topografická mapa České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000 zobrazená v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón (ZTM/ETRS89) a Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 (MČR 500), tak i několika tematických státních mapových děl.

ZTM/S-JTSK a ZTM/ETRS89 představují vedle katastrální mapy nejdůležitější součást státního mapového díla. Soubor základních topografických map středních měřítek (ZTM ČR) má topografický charakter, obsahují polohopis, výškopis a popis. ZTM ČR se zpracovávají ve dvou souřadnicových referenčních systémech – národním S-JTSK a mezinárodním ETRS89-TMzn. Tomu odpovídají i klady mapových listů a jejich značení. Klad mapových listů ZTM/S-JTSK je rovnoběžný se souřadnicovými osami S-JTSK, a odpovídá tak potřebám využívání digitálních dat v GIS, zároveň je kompatibilní s kladem map velkých měřítek. Klad mapových listů ZTM/ETRS89 vychází z doporučení legislativy INSPIRE a využívá vymezení území zeměpisnými souřadnicemi. Podkladovými daty celého souboru ZTM ČR je Základní báze geografických dat (ZABAGED®) a databáze geografických jmen ČR Geonames. Obě formy ZTM ČR se publikují jako tiskové soubory PDF s kompletním obsahem mapového listu, včetně souřadnicových sítí, rámových a mimorámových údajů. Dalším poskytovaným výstupem jsou georeferencované soubory s kompozitním rastrovým obrazem obsahu mapy, které budou zároveň využívány i v mapových službách Geoportálu ČÚZK. Třetí variantou poskytování ZTM ČR jsou vektorová data kartografických modelů ZTM/S-JTSK ve formátu DGN a SHP. Všechna tato data jsou poskytována jako otevřená data s licencí CC BY 4.0. Digitální forma základních topografických map středních měřítek je díky jednotnému zpracování pro celé území České republiky a dostupnosti dat využitelná v geografických informačních systémech, mapových portálech a webových aplikacích v roli podkladových a přehledových map.

Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 je všeobecně zeměpisná mapa malého měřítka. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listu, zpracována je digitální technologií. Využití nalézá mimo jiné jako navigační vrstva v Geoportálu ČÚZK a dalších resortních webových aplikacích.

Mapa České republiky 1:1 000 000 (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky 1:500 000 a je rovněž koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa.

Data50 a Data250 jsou digitální geografické modely území České republiky, které jsou poskytovány jako otevřená data ve formátu SHP včetně mapových dokumentů pro zjednodušenou vizualizaci.

Tematická státní mapová díla vydávaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním jsou dostupná pouze v tištěné podobě.

Tvorbu a aktualizaci státních mapových děl vydávaných Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním zajišťuje Zeměměřický úřad s výjimkou katastrální mapy, která je spravována katastrálními úřady. Konkrétní aktuálnost naleznete v podrobných informacích k jednotlivým státním mapovým dílům.

O celém sortimentu mapové produkce Zeměměřického úřadu, tj. včetně tištěné neskládané i skládané formy map, naleznete informace v Katalogu produkce Zeměměřického úřadu.

Souborová data produktů státního mapového díla jsou od 1. 7. 2023 poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně, na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.


Poslední aktualizace: 24.08.2023
Poslední revize:
Autor: 192