ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

Zeměměřického úřadu

 

ze dne 1. 1. 2020

schválil ředitel úřadu Ing. Karel Brázdil, CSc., č j. ZÚ-00404/2020-13310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OBSAH:

1.        Úvodní ustanovení 3

2.        Podmínky pro poskytování digitálních produktů a síťových služeb. 4

2.1 Způsob objednání 4

2.2 Smluvní ujednání 4

2.3 Výdej produktů.. 4

2.4 Stanovení ceny. 4

2.5 Platební podmínky. 5

2.6 Podmínky bezplatného poskytnutí digitálních produktů a síťových služeb WFS   6

2.7 Poskytování aktualizovaných dat 6

2.8 Poskytování dat studentům.. 6

2.9 Podmínky užití digitálních produktů.. 6

2.10 Podmínky užití bezplatně poskytovaných vyhledávacích, prohlížecích, geoprocessingových a transformačních služeb (dále jen „bezplatně poskytované služby“) 7

2.11 Podmínky užití produktů poskytovaných jako otevřená data. 7

2.12 Podmínky užití síťových stahovacích služeb ATOM.. 8

2.13 Podmínky pro služby a produkty CZEPOS.. 8

3.        Podmínky poskytování tištěných produktů a publikací 111

4.        Služby ZÚ.. 11

5.        Závěrečná ustanovení 11

 

 


 

1.  Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto Obchodní podmínky Zeměměřického úřadu (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla poskytování a práva užívání produktů a služeb Zeměměřického úřadu (dále jen „ZÚ“), včetně bezplatně poskytovaných otevřených dat.

1.2.    Aktuální ceny produktů a služeb jsou stanoveny v Ceníku produktů a služeb Zeměměřického úřadu (dále jen „Ceník“), který obsahuje přehled digitálních produktů a síťových služeb, tištěných produktů, publikací (dále jen „Produktů“) a služeb ZÚ, základní ceny a způsoby stanovení cen. Ceník je publikován na Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz).

1.3.    Podmínky a Ceník vydává ZÚ podle § 13 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a v souladu s ustanovením § 11c odst. 3) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, kterým byla implementována pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/2/ES)

1.4.    Veškeré poskytované Produkty ZÚ jsou zveřejněny na Geoportálu ČÚZK - http://geoportal.cuzk.cz v sekcích „Datové sady“ a „Síťové služby“, kde jsou publikovány informace, které popisují kvalitu produktů a předpokládané způsoby jejich užívání, případně jsou uvedeny technické zprávy. V sekci Datové sady je také možnost stažení otevřených dat. Stav aktualizace a dostupnost digitálních produktů je prezentována na Geoportálu ČÚZK v sekci „Datové sady“.

1.5.    ZÚ není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Určené ceny jsou konečné.

1.6.    Kupující, který má pohledávku u ZÚ, nemá nárok na další poskytování Produktů a služeb ZÚ, a to až do vyrovnání pohledávky.

1.7.    Poskytnutí digitálních produktů a síťových služeb WFS je, kromě poskytování otevřených dat, vždy vázáno na uplatnění žádosti o data a služby (dále jen „žádost“) prostřednictvím Internetového obchodu Geoportálu ČÚZK - http://geoportal.cuzk.cz (dále jen „E-shop“).

1.8.    Kupující a uživatelé Produktů a služeb ZÚ souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých ZÚ, a to zejména dle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Fyzické osoby vyjadřují souhlas se zpracováním svých osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, resp. podle Směrnice č. 27 ZÚ, čj. ZÚ-01696/2018-12001 ze dne 25. 5. 2018.

1.9.    ZÚ v žádném případě neručí za škody, které mohou vzniknout uživateli v důsledku nesprávného užívání Produktů ZÚ, zejména z důvodu neaktuálnosti geografických informací.

1.10. Užití státních mapových děl a databáze Geonames, spravovaných ZÚ, podléhají současně ochraně zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský zákon“). Kopírování a vytěžování geografických informací pro komerční užití se zakazuje.

1.11. Zpoplatněné digitální produkty a síťové služby WFS jsou poskytovány odběratelům vždy až po zaplacení. Odběratel nemá nárok na vrácení platby v případě, že dodatečně zjistí, že produkt nevyhovuje jeho aplikaci, či záměru.

2.  Podmínky pro poskytování digitálních produktů a síťových služeb

2.1 Způsob objednání

a)    Digitální produkty a síťové služby WFS objednávají registrovaní zákazníci výhradně prostřednictvím E-shopu - http://geoportal.cuzk.cz, a to odesláním žádosti.

b)    Sestavení a odeslání žádosti může provést pouze zaregistrovaný a přihlášený kupující.

c)    Lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů od obdržení žádosti, která je upravena dle § 2 085 a následující a § 2 586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

d)    Pokud kupující do 3 měsíců od data objednání neprovede úhradu, je jeho žádost stornována.

2.2 Smluvní ujednání

Digitální produkty a síťové služby WFS se poskytují buď na základě klikem odsouhlasené Dohody o užití dat nebo síťových služeb WFS (dále jen „Dohoda“) on-line v E-shopu, která se tím považuje za závaznou a nelze poté její údaje měnit, nebo na základě podepsané Smlouvy o užití dat nebo síťových služeb WFS (dále jen „Smlouva“). Smlouva (ve formě návrhu) je zaslána kupujícímu e-mailem. Po odsouhlasení textu Smlouvy kupujícím musí být Smlouva podepsána nejdříve v ZÚ a pak je odeslána datovou schránkou, e-mailem nebo poštou k podpisu kupujícímu.

2.3 Výdej produktů

a)    Způsob výdeje digitálních produktů je určen volbou kupujícího v žádosti, a to buď:

·         stažením ze serveru pro data do velikosti 500 MB (data jsou pak přístupná v E-shopu v sekci „Mé žádosti“ po kliknutí na odkaz v kolonce Data),

·         elektronickou poštou nebo datovou schránkou pro data do velikosti 2 MB,

·         zasláním doporučeně poštovní zásilkou (poštovné ve výši 99 Kč),

·         osobním odběrem v budově ZÚ, které je nutné dohodnout s administrátorkou Obchodního oddělení předem.

b)  Síťové služby WFS se kupujícímu zpřístupňují (odkazem na službu v oddíle „Mé služby“), nejdéle do 5 pracovních dnů po připsání jeho platby na účet ZÚ.

2.4 Stanovení ceny

a)    Základní sazba ceny se vztahuje k výdejní jednotce příslušného digitálního produktu, k jednomu zvolenému datovému formátu.

b)    Cena výdejní jednotky, která přesahuje hranice ČR, je přímo úměrná velikosti území ČR zobrazenému ve výdejní jednotce.

c)    Minimální cena síťové služby WFS je stanovena na 200 Kč.

d)    Digitální produkty se poskytují pro neomezený počet instalací nebo pro neomezený počet uživatelů na jednom serveru intranetu kupujícího.

e)    Pro užití digitálních produktů (kromě archiválií) nebo síťových služeb WFS, jehož účelem je dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, se základní sazba ceny zvyšuje o 50%. To neplatí v případě, že kupující využije poskytnutá data pouze pro zpracování projektu pro jednoho zákazníka, kterému předá zakázku v dále needitované formě.

f)     Možnost takové prezentace obrazů souborových dat na internetu, jejímž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, se poskytuje kupujícímu bez přirážky k základní ceně.

g)    Aktualizovaná data digitálních produktů, o která je zažádáno do 1 roku od podání žádosti o prvotní výdej dat, se poskytují bezplatně a po uplynutí jednoho roku od podání žádosti činí platba za aktualizovaná data 20 % základní platby, pokud jsou data objednána na stejnou registraci kupujícího jako původní žádost.

h)    Pro on-line platbu je stanoven bankami transakční poplatek, jehož výše je závislá na ceně digitálního produktu. Transakční poplatek se připočítává k ceně produktů, je strháván přímo bankou a nejedná se o příjem ZÚ. Proto ZÚ nevystavuje doklad o zaplacení transakčního poplatku. Po provedení on‑line platby bude kupujícímu vygenerován platební doklad. Tabulka transakčních poplatků je uvedena na: „stránky ZÚ, Nejčastěji hledané informace, Tabulka transakčních poplatků“.

2.5 Platební podmínky

a)    Faktura za digitální produkt při on-line platbě je vygenerována ihned po odeslání žádosti. V případě uzavření Smlouvy bude faktura vyhotovena do pěti pracovních dnů po podepsání Smlouvy oběma stranami.

b)    Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení.

c)    Platbu digitálního produktu lze provést:

·         on-line, jen do výše 10 000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku),

·         převodem na účet na základě vystavené faktury,

·         hotově v budově ZÚ, jen do 10 000 Kč (platbu hotově nad 1 000 Kč je třeba předem dohodnout).

d)    Platbu síťových služeb WFS lze provést:

·         on-line jen do výše 10 000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku).

·         převodem na účet na základě vystavené faktury.

2.6 Podmínky bezplatného poskytnutí digitálních produktů a síťových služeb WFS

a)    Správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy se poskytují digitální produkty a síťové služby WFS (s výjimkou LMS) pro výkon jejich přímé nebo přenesené působnosti výkonu státní správy bezplatně.

b)    Školám, registrovaným v České republice, jsou poskytovány digitální produkty a síťové služby WFS (s výjimkou LMS) v přiměřeném rozsahu bezplatně, a to jen pro výuku studentů, na základě Smlouvy uzavřené s vedením školy, katedry nebo příslušné fakulty vysoké školy. Poskytnutá data nesmí být použita za účelem zisku.

c)    Žádosti o bezplatné poskytnutí digitálních produktů a síťových služeb WFS, podle a) a b) tohoto odstavce:

·         musí mít v poznámce uvedenou osobu, která je nabyvatelem pověřena k převzetí dat,

·         musí být podepsána oprávněnou osobou nabyvatele, a to buď kvalifikovaným elektronickým podpisem a poté zaslána ZÚ prostřednictvím jeho DS (ID: 6yvadsa), případně na e-mail ZU‑obchod@cuzk.cz, nebo vlastnoručním podpisem a pak doručena ZÚ poštou, případně osobně.

2.7 Poskytování aktualizovaných dat

Data obsahující části aktualizované v předcházejícím roce jsou k dispozici v běžném roce v těchto termínech:

·       Státní mapová díla...... od 31. 3.

·       Data50.......................... od 31. 3.

·       Data200........................ od 28. 2.

·       Ortofoto ČR.................. od 31. 3.

·       Geonames.................... od 31. 1.

2.8 Poskytování dat studentům

Studentům škol, registrovaným v České republice, pro účely vyhotovení školní, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, zapůjčuje ZÚ vybraná data jen v omezeném množství, a to na základě žádosti dat v E-shopu a vyplněné Žádosti o zapůjčení dat. Podrobné informace pro zapůjčení dat a návod jsou uvedeny v Zapůjčení dat k diplomové, bakalářské nebo semestrální práci na Geoportálu ČÚZK.

2.9 Podmínky užití digitálních produktů

a)    Poskytnuté digitální produkty může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.

b)    Podmínkou užití digitálních produktů je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace produktu předcházející datu poskytnutí produktu.

c)    Pokud žadatel zveřejňuje obrazy souborových dat digitálních produktů v elektronické podobě, je povinen do rastrového obrazu souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text: „Podkladová data © ČÚZK“ s datem poslední aktualizace produktu předcházející datu poskytnutí produktu.

2.10 Podmínky užití bezplatně poskytovaných vyhledávacích, prohlížecích, geoprocessingových a transformačních služeb (dále jen „bezplatně poskytované služby“)

a)    Bezplatně poskytované služby jsou určeny k užití pouze v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a podmínkami stanovenými ve vyhlášce č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí.

b)    Bezplatně poskytované služby nejsou určeny k hromadnému stahování či vytváření hromadných zdrojů obsahu, ani k vytvoření nebo rozšíření jiných datových sad, které souvisejí s tvorbou map, ani nejsou určeny k užití, jehož účelem je dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.

c)    Pro jakékoliv další užití bezplatně poskytovaných služeb, než je uvedeno v bodě 2. 10 a) těchto podmínek, např. reprodukci v původní či pozměněné podobě, jejímž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, je vždy nutný písemný souhlas ZÚ (žádost na adresu ZU-obchod@cuzk.cz).

d)    V případě nepřiměřeného přetěžování bezplatně poskytovaných služeb uživatelem může ZÚ zamezit tomuto jednání technickými prostředky.

2.11 Podmínky užití produktů poskytovaných jako otevřená data

ZÚ poskytuje produkty Data50, Data200 a Soubor správních hranic a hranic katastrálních území ČR spadající do kategorie otevřených dat (včetně metadat) bezplatně na základě těchto licenčních podmínek:

 Právo dílo šířit

·         vytěžovat;

·         užívat komerčně i nekomerčně;

·         kombinovat s dalšími údaji nebo vytvářet vlastní produkty;

·         kopírovat, distribuovat, šířit za níže uvedených podmínek;

·         transformovat a upravovat;

·         citovat v jiných dílech.

 

 

Právo dílo upravovat

·         kombinovat s dalšími údaji nebo vytvářet vlastní produkty.

 

Povinnost uvést původ

·         šířit produkty lze pouze společně s příslušnými metadaty;

·         zpřístupnění těchto podmínek užití formou odkazu na Geoportal ČÚZK nebo jiným vhodným způsobem;

·         výstupy z těchto dat a prohlížecí služby nad těmito daty musí obsahovat uvedení zdroje ve formátu: „Mapový podklad – Data50, časový údaj © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.“ nebo „Mapový podklad – Data200, časový údaj © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.“, nebo „Mapový podklad – Soubor hranic, časový údaj © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz.“, kde časový údaj je rok, vztažený k aktuálnosti použitého produktu;

·         v případě šíření upraveného díla uvést popis úpravy.

2.12 Podmínky užití síťových stahovacích služeb ATOM

Bezplatné stahovací služby Atom pro on-line přístup k otevřeným datům uvedeným v odstavci 2.11, jsou poskytovány bez omezení, pokud rozsah užití není na újmu poskytovatele.

2.13  Podmínky pro služby a produkty CZEPOS

2.13.1 Typy uživatelských účtů a výdejní jednotky

Výdejní jednotka pro výpočet ceny závisí na typu uživatelského účtu, ke kterému je uživatel registrován:

A.   uživatelský účet s účtováním po vteřinách: výdejní jednotkou je časová délka odebraných korekčních dat. Délka se měří v přípa produktů (položka 30 – 32 Ceníku) na celé minuty, v případě služeb (položka 28 – 29 Ceníku) na celé vteřiny. Výpočetní služba CZEPOS je v rámci tohoto účtu poskytována bezplatně.

B.   uživatelský účet s pevnou roční platbou (položka 33 Ceníku): výdejní jednotkou je časové období o délce 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, začíná kalendářním měsícem, ve kterém uživatel odběr služeb zahájil.

C.   uživatelský účet s pevnou měsíční platbou (položka 34 Ceníku): výdejní jednotkou je kalendářní měsíc, v průběhu kterého uživatel služby odebral.

Při registraci k uživatelskému účtu s pevnou roční, nebo měsíční platbou uživatel specifikuje maximální počet zařízení, které požaduje k CZEPOS souběžně připojovat. Cena za služby se tímto počtem úměrně násobí.

2.13.2 Podmínky poskytnutí služeb a produktů CZEPOS

Služby a produkty CZEPOS poskytuje ZÚ pouze registrovaným uživatelům

·         na základě Žádosti o poskytování dat CZEPOS, pokud uživatel objednává služby a produkty CZEPOS pouze pro vlastní poebu (je možná registrace k uživatelskému účtu A, B nebo C, dle bodu 2.11.1). Formulář žádosti poskytování dat CZEPOS je dostupný ke stažení na internetových stránkách CZEPOS (http://czepos.cuzk.cz). ZÚ aktivuje uživatelský účet po obdržení podepsané žádosti o poskytování dat CZEPOS;

·         na základě Zprostředkovatelské smlouvy o poskytování služeb a produktů CZEPOS, pokud uživatel umožňuje jejich užití svým zákazníkům (je možná registrace k uživatelskému účtu A, B nebo C, dle bodu 2.11.1). aktivuje uživatelský účet po obdržení podepsané smlouvy těm zákazníkům, o jejichž registraci uživatel požádá. Cena se vyčísluje pro jednotlivé zákazníky. Zprostředkovat služby a produkty CZEPOS dle této smlouvy lze pouze zákazníkům na území České republiky;

·         na základě Zprostředkovatelské smlouvy o poskytování služeb CZEPOS provozovatelům virtuální sítě permanentních stanic GNSS, pokud uživatel umožňuje jejich užití svým zákazníkům prostřednictvím tzv. virtuální sítě permanentních stanic, tedy sítě, která přebírá data ze stanic CZEPOS a tyto dále zpracovává a distribuuje pomocí vlastní IT infrastruktury (je možná registrace pouze k uživatelskému účtu B dle bodu 2.11.1). Takovému uživateli se poskytují pouze služby kategorie RTK (data z jednotlivých stanic CZEPOS umístěných na území České republiky), případně služby kategorie VRS (data z virtuální referenční stanice), přičemž počet přístupů je omezen na počet stanic CZEPOS na území České republiky. aktivuje uživatelský účet po obdržení podepsané smlouvy.

Smlouvu nelze uzavřít pro méně než 25 připojených zařízení. Seznam registrovaných zákazníků a počet registrovaných zařízení za uvedené období zašle uživatel vždy na vyžádání ZÚ, a to za účelem fakturace. ZÚ si dále vyhrazuje právo provádět audity skutečného počtu registrovaných zařízení zákazníků uživatele.

Cena za poskytování služeb (dle položky 33 Ceníku) se stanovuje podle počtu všech registrovaných zařízení zákazníků zprostředkovatele za období uplynulých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, se slevou závislou na  počtu registrovaných zařízení podle tohoto principu:

počet zařízení

1-5

6-10

11-30

31–50

51–100

101 a více

cena za rok

100%

80%

60%

40%

20%

10%

Příklad pro 25 registrovaných zařízení: 5 * 100 % + 5 x 80 % + 15 x 60 %, tj. při ročním paušálu 10 000 Kč je celková cena 180 000 Kč/rok.

Příklad pro 250 registrovaných zařízení: 5 * 100 % + 5 x 80 % + 20 x 60 % + 20 x 40 % + 50 x 20 % + 150 * 10 % je celková cena 540 000 Kč/rok.

Na období prvních 12 měsíců po podpisu smlouvy vystaví ZÚ zprostředkovateli fakturu na částku odpovídající 25 registrovaným zařízením, tj. 180 tis. Kč.

2.13.3 Platební podmínky

a)    Platba za užití služeb a produktů CZEPOS je poukázána elektronickou fakturou, kterou ZÚ zašle uživateli následujícím způsobem:

·         v případě uživatelského účtu A dle bodu 2.11.1 vždy do 30 dnů od ukončení kalendářního měsíce. Minimální plnění fakturou je 50Kč (platby menší jsou připočteny k plněna následující kalendářměsíc). Ke konci každého kalendářního roku ZÚ vystavuje konečné faktury, které započítávají i platby nižší než 500 Kč (platby nižší než 50 Kč se do konečné fakturace neuplatňují).

·         v případě uživatelského účtu B nebo C, dle bodu vždy do 30 dnů po prvním čerpání služby během časového období, které vymezuje měrnou jednotku příslušného typu uživatelského účtu.

b)    Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího vystavení.

c)    V případě, že dojde k prodlení platby uživatelem, zavazuje se uživatel, že zaplatí věřiteli – ZÚ, vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené splatné částky za každý den prodlení. Do okamžiku uhrazení dluhu je ZÚ oprávněn uživateli zamezit přístup k službám a produktům CZEPOS.

2.13.4 Podmínky bezplatného poskytnutí služeb a produktů CZEPOS

a)    Správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy se poskytují služby a produkty CZEPOS pro výkon jejich přímé nebo přenesené působnosti výkonu státní správy bezplatně.

b)    Školám, registrovaným v České republice, se pro výuku studentů, pro účely vyhotovení školní práce, diplomové, bakalářské nebo semestrální práce, mohou zpřístupnit služby a produkty CZEPOS bezplatně, na základě Žádosti o poskytování dat CZEPOS podané vedením školy, katedry nebo příslušné fakulty vysoké školy.

2.13.5 Podmínky užití služeb a produktů CZEPOS

a)    Uživatel, kterému jsou poskytovány služby a produkty CZEPOS pouze pro vlastní poebu, není oprávněn postoupit třetí osobě oprávnění k přístupu ke službám a produktům CZEPOS.

b)    Pro případ prokázaného porušení smluvního vztahu se uživatel zavazuje zaplatit ZÚ smluvní pokutu ve výši až 100.000 Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Tato smluvní pokuta neomezuje co do důvodu a výše nárok ZÚ na náhradu škody vzniklý v souvislosti s porušením některé z povinností, na kterou je vázán nárok na smluvní pokutu.

c)    V případě nestandardního připojení či nepřiměřeného přetěžování služeb či aplikací uživatelem je oprávněn ZÚ zamezit tomuto jednání technickými prostředky.

d)    Údaje o odebraných službách a produktech uživatele mohou být poskytnuty pro kontrolní účely zeměměřickým a katastrálním inspektorátům nebo katastrálním úřadům na úřední vyžádání těchto úřadů; jedná se zejména o údaje o druhu odebraných služeb a produktů a dále o údaje časové, tj. v případě služeb údaje o časech a délkách připojení uživatele k jednotlivým službám resp. v případě produktů údaje o časech a délkách, pro které byly jednotlivé produkty uživatelem staženy.

3.          Podmínky poskytování tištěných produktů a publikací

3.1.       Tištěné produkty a publikace lze zakoupit v prodejně ZÚ, Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, Kobylisy (stanice metra Kobylisy).

3.2.       Tištěné produkty a publikace lze objednat:

·      písemně – Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1 800/9, 182 11 Praha 8,

·      e-mailem – prodejna.map.praha@cuzk.cz,

·      on-line objednávkovým formulářem - http://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/Geograficke-podklady/Prodej-tistenych-produktu.aspx

·      datovou schránkou ZÚ - ID datové schránky: 6yvadsa.

3.3.    Tištěné produkty se na základě žádosti o poskytování dat CZEPOS předávají těmito způsoby:

·      osobním odběrem v budově ZÚ,

·      poštou jako balík (poštovné ve výši 99 Kč),

·      poštou s dobírkou – pouze pro způsob platby dobírkou (dobírka ve výši 179 Kč).

3.4.    Platbu tištěných produktů lze provést:

·       on-line jen do výše 10 000 Kč (tj. včetně transakčního poplatku),

·       převodem na účet na základě vystavené faktury,

·       dobírkou,

·       hotově v prodejně map ZÚ jen do výše 10 000 Kč.

4.          Služby ZÚ

4.1.    Služby uvedené v Ceníku pod položkami 48 až 53 jsou poskytovány jen pro produkty ZÚ v prodejně map ZÚ (Pod sídlištěm 1 800/9, 182 11 Praha 8), popř. na jiných odborných pracovištích ZÚ.

4.2.    Oceňování služeb se řídí postupy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

5.          Závěrečná ustanovení

5.1.    ZÚ si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu upravit podmínky poskytování Produktů a služeb.

5.2.    V případě porušení Dohody nebo Smlouvy ze strany kupujícího je ZÚ oprávněn Dohodu či Smlouvu vypovědět. Výpovědní doba se stanovuje na tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď kupujícímu doručena. V případě doručování poštou se má za to, že výpověď byla doručena tři dny po prokazatelném odeslání.

5.3.    V případě porušení autorského práva je ZÚ oprávněn a povinen od kupujícího vymáhat škodu, která vznikla České republice v důsledku porušení zákona.

5.4.    Digitální produkty jsou poskytovány k užití na dobu určitou nejdéle na dobu 4 let.

5.5.    Porušení podmínek užití bezplatně poskytovaných služeb bude posuzováno jako neoprávněné užití nebo rozšiřování digitálních produktů a tím porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17a odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, případně porušením autorskoprávní ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů autorského zákona nebo majetkoprávní ochrany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5.6.    Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2020 a zároveň se tímto ruší Obchodní podmínky Zeměměřického úřadu ze dne 1. 4. 2019, čj. ZÚ‑01514/2019-13310.

zpět