Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishPodrobný kvazigeoid QGZÚ-2013

Podrobný gravimetrický kvazigeoid QGZÚ-2013 představuje transformační plochu umožňující převod nadmořských výšek H vyjádřených ve Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv) a elipsoidických výšek h určených v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 (ETRS89) /realizace ETRF2000/ nad rotačním elipsoidem Geodetického referenčního systému 1980 (GRS80). Datový obsah tvoří výšková anomálie zeta vyjádřená v uzlových bodech pravidelné sítě (3'' x 3'') zeměpisných souřadnic ETRS89. Výšková anomálie realizuje vlastní transformační vztah, který má tvar h = H + zeta. Úplná střední chyba výškové anomálie zeta činí na území ČR 1 cm, v horském terénu a v příhraničních oblastech (do 10 km od státních hranic) může dosahovat hodnot vyšších, nejvýše však 3 cm. Model kvazigeoidu byl získán kombinovaným regionálním řešením lineární gravimetrické okrajové úlohy pro poruchový gravitační potenciál zemského tělesa, a to za významného přispění revidovaného kompletního souboru podrobných bodů gravimetrických mapování ČR zaměřených při geofyzikálním průzkumu mezi lety 1950 až 2010 a dalších dat. Model najde uplatnění v nejrůznějších geodetických pracích. Je určen k usnadnění provádění místních transformací výšek v dané lokalitě pro vyjádření výšek určených technologií GNSS nebo jinými geometrickými metodami v Bpv, pro vzájemné ztotožnění výšek terénu v systémech Bpv a ETRS89 v dané lokalitě, apod.Identifikace dat

Citace
Název zdroje: Podrobný kvazigeoid QGZÚ-2013
Alternativní název: QGZU-2013
Referenční datum
Referenční datum: 2014
Událost: revize
Identifikátor dat
Jedinečný identifikátor: CZ-00025712-CUZK_QGZU
Jmenný prostor: ČÚZK
Jedinečný identifikátor: 61171
Jmenný prostor: ČÚZK
Kontakt na organizaci zodpovědnou za data
Jméno osoby: Řezníček, Jan, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 530
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Další informace:
Abstrakt: Podrobný gravimetrický kvazigeoid QGZÚ-2013 představuje transformační plochu umožňující převod nadmořských výšek H vyjádřených ve Výškovém systému baltském – po vyrovnání (Bpv) a elipsoidických výšek h určených v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 (ETRS89) /realizace ETRF2000/ nad rotačním elipsoidem Geodetického referenčního systému 1980 (GRS80). Datový obsah tvoří výšková anomálie zeta vyjádřená v uzlových bodech pravidelné sítě (3'' x 3'') zeměpisných souřadnic ETRS89. Výšková anomálie realizuje vlastní transformační vztah, který má tvar h = H + zeta. Úplná střední chyba výškové anomálie zeta činí na území ČR 1 cm, v horském terénu a v příhraničních oblastech (do 10 km od státních hranic) může dosahovat hodnot vyšších, nejvýše však 3 cm. Model kvazigeoidu byl získán kombinovaným regionálním řešením lineární gravimetrické okrajové úlohy pro poruchový gravitační potenciál zemského tělesa, a to za významného přispění revidovaného kompletního souboru podrobných bodů gravimetrických mapování ČR zaměřených při geofyzikálním průzkumu mezi lety 1950 až 2010 a dalších dat. Model najde uplatnění v nejrůznějších geodetických pracích. Je určen k usnadnění provádění místních transformací výšek v dané lokalitě pro vyjádření výšek určených technologií GNSS nebo jinými geometrickými metodami v Bpv, pro vzájemné ztotožnění výšek terénu v systémech Bpv a ETRS89 v dané lokalitě, apod.
Účel: Model najde uplatnění v nejrůznějších geodetických pracích. Je určen k usnadnění provádění místních transformací výšek v dané lokalitě pro vyjádření výšek určených technologií GNSS nebo jinými geometrickými metodami v Bpv, pro vzájemné ztotožnění výšek terénu v systémech Bpv a ETRS89 v dané lokalitě, apod.
Zodpovědná organizace
Jméno osoby: Řezníček, Jan, Ing.
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 530
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: správce
Informace o údržbě
Četnost údržby a aktualizace : průběžně
Datum plánované revize zdroje: 2017
Poznámka k údržbě: Podrobný gravimetrický kvazigeoid ZÚ je Zeměměřickým úřadem od roku 2013 etapově aktualizován v návaznosti na aktualizaci a zpřesňování metodiky a technologie výpočtů, aktualizaci a verifikaci dat báze podrobných gravimetrických mapování České republiky, Základní báze geografických dat České republiky a dalších datových zdrojů.
Klíčová slova
Klíčové slovo: Nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0
Referenční datum
Referenční datum: 2008-06-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Joint Research Centre
Role: kontaktní bod
Klíčová slova
Klíčové slovo: výškopis
Klíčové slovo: nadmořská výška
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Terminologický slovník ČÚZK
Referenční datum
Referenční datum: 2009-01-01
Událost: zveřejnění
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Klíčová slova
Klíčové slovo: kvazigeoid
Oficiálně registrovaný tezaurus
Název: Ostatní klíčová slova
Referenční datum
Referenční datum: 2013-01-30
Událost: revize
Organizace zodpovědná za tezaurus:
Název organizace: Český úřad zeměměřický a katastrální
Role: původce
Omezení zdroje
Legislativní omezení zdroje
Podmínky pro přístup a užití: bez poplatků
Omezení veřejného přístupu: jiné omezení
Jiná omezení: Podmínky užití viz Obchodní podmínky ZÚ
Jiná omezení: Kvazigeoid QGZÚ-2013 je určen k provádění místních transformací v jednotlivých lokalitách příslušných výdejním jednotkám. K převodu výšek v rámci zpřesněné globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK je určen kvazigeoid CR-2005, příslušný datový soubor CR-2005_v1005.dat je dostupný ke stažení zde: http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Nova-realizace-systemu-ETRS89-v-CR.aspx.
Bezpečnostní omezení dat
Klasifikace: neklasifikované
Typ prostorové reprezentace: text nebo tabulka
Prostorové rozlišení
Vzdálenost: 5
Jazyk zdroje: cze
Znaková sada: utf8
Tematická kategorie: výškopis
Rozsah dat
Informace o rozsahu: 100 % území České republiky, tj. 78 866 km2.
Geografické ohraničení
Minimální ohraničující pravoúhelník
Nejzápadnější souřadnice: 12.09
Nejvýchodnější souřadnice: 18.86
Nejjižnější souřadnice: 48.55
Nejsevernější souřadnice: 51.06
Časový rozsah 2013 - 2013
Výškový rozsah
Minimální hodnota: 115.0
Maximální hodnota: 1602.0
Výškový systém: Bpv resp. ETRS89-GRS80

Referenční systém (polohový, výškový nebo časový)

Identifikátor souřadnicového referenčního systému
Citace referenčního systému
Název zdroje: ETRS89
Alternativní název: ETRS89-GRS80
Referenční datum
Referenční datum: 2000-01-01
Událost: revize
Další informace:
Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
Jmenný prostor: EPSG

Distribuce

Distribuční formát
Název: BLz
Verze: nedefinována
Specifikace:
Distributor
Kontaktní informace:
Název organizace: Zeměměřický úřad
Informace o odpovědné organizaci
Kontaktní telefon
Telefon: +420 284 041 605
Fax: +420 284 041 416
Adresa
Dodací místo: Pod sídlištěm 9
Město: Praha 8
Poštovní kód: 182 11
Země: Česká republika
Online zdroj
Kontaktní hodiny: Po-Pá 9-14 CET
Dodatečné informace:
Role: distributor
Možnosti přenosu
Jednotky distribuce: buňka INSPIRE souřadnicové sítě ETRS89-GRS80 úrovně 1D
Velikost přenosové jednotky v MB: 30
Offline
Název: dvd

Kvalita dat

Úroveň působnosti
Úroveň popisu kvality: série datových sad
Zpráva - soulad s INSPIRE
Identifikátor zkoušky: CZ-00025712-CUZK_QGZU-DQ_DomainConsistency-1
Soulad
Specifikace
Název: Nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat
Alternativní název:
Referenční datum
Referenční datum: 2010-12-08
Událost: zveřejnění
Popis testu: Testování souladu série datových sad s prováděcími pravidly INSPIRE pro interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat.
Míra souladu:
Zpráva – Úplnost – Vynechání
Název měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad
Identifikace měření: CZ-00025712-CUZK_QGZU-DQ_CompletenessOmission-1
Popis měření: Hodnocení úplnosti pokrytí území ČR sérií datových sad QGZU
Datum a čas měření: 2014-09-19T12:00:00
Výsledek zkoušky – kvantitativní
Doména hodnoty: %
Hodnota: 100
Původ dat
Informace o původu dat: Model kvazigeoidu byl získán kombinovaným regionálním řešením lineární gravimetrické okrajové úlohy pro poruchový gravitační potenciál zemského tělesa, a to za významného přispění revidovaného kompletního souboru podrobných bodů gravimetrických mapování ČR zaměřených při geofyzikálním průzkumu mezi lety 1950 až 2010 a dalších dat.