Geoportál ČÚZK
přístup k mapovým produktům a službám resortu


Zvolte jazyk/Choose your language: Česky EnglishZABAGED® - polohopis

INSPIRE - Vodstvo - fyzické vody (HY_P)

INSPIRE - Vodstvo - sítě (HY_NET)

INSPIRE - Dopravní sítě - Letecká doprava (TN_AIR)

INSPIRE - Dopravní sítě - Lanová dráha (TN_CABLE)

INSPIRE - Dopravní sítě - Železniční doprava (TN_RAIL)

INSPIRE - Dopravní sítě - Silniční doprava (TN_ROAD)

INSPIRE - Dopravní sítě - Vodní doprava (TN_WATER)

INSPIRE - Využití území (LU)

Odkazy


ZABAGED® - polohopis - úvod

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je vektorový geografický digitální model území České republiky (ČR), který je spravován Zeměměřickým úřadem ve veřejném zájmu. ZABAGED® je součástí informačního systému zeměměřictví podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zeměměřictví“). Obsah a předmět správy ZABAGED® je dán vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon o zeměměřictví. Seznam typů objektů včetně jejich definic, zdrojů dat, způsobu geometrického vyjádření, popisu poskytovaných vlastností a identifikačních klíčů do jiných ISVS vedený formou atributů, je publikován v Katalogu objektů ZABAGED® (pdf),
k vyhledání informací lze použít webovou verzi Katalogu.

ZABAGED® je využívána jako základní informační vrstva v územně orientovaných informačních a v řídících systémech veřejné správy ČR. Je také hlavním zdrojem informací pro tvorbu Základních topografických map ČR měřítek 1:5 000 až 1:250 000. ZABAGED® je současně zdrojem vybraných informací pro datovou strukturu INSPIRE a také pro připravované vojenské mapy podle standardů NATO. Na základě potřeb uživatelů je obsah ZABAGED® postupně rozšiřován a polohově zpřesňován.

ZABAGED® je v současné době tvořena 142 typy geografických objektů zařazených do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED®. Výškopisné části je na Geoportálu věnována samostatná sekce ZABAGED® - výškopis.

Polohopisná část ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D) prostorové informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a terénním reliéfu. Její součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR. Je tvořena 139 typy geografických objektů. Polohopis ZABAGED® je spravován v podobě bezešvé databáze pro celé území ČR, v centralizovaném informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem.

Proces tvorby ZABAGED® započal v roce 1995, ale koncepční přípravy probíhaly už před tímto datem. V celém rozsahu území ČR a nadefinovaných objektů byla ZABAGED® naplněna v roce 2004. Chronologické informace o vzniku a vývoji ZABAGED® do roku 2014 jsou zdokumentovány v článku Základní báze geografických dat (ZABAGED®) - dílo jedné generace českých zeměměřičů, v časopisu GaKO, ročník 62/104, 2016, číslo 4.

Od počátku existence ZABAGED® jsou objekty pravidelně celoplošně revidovány a aktualizovány a to dvěma základními způsoby. Na podkladě dat dálkového průzkumu Země, z veřejně dostupných zdrojů na Internetu, šetřením vybraných informací u místních orgánů veřejné správy a terénního místního šetření probíhá tzv. plošný (periodický) způsob aktualizace. Velký důraz je kladen také na využití výstupů z informačních systémů veřejné správy - vybrané typy objektů jsou aktualizovány průběžně ve spolupráci s primárními správci těchto dat formou tzv. průběžného způsobu aktualizace. Přehled o stavu aktualizace naleznete v tabulkách Stav plošné aktualizace,  Stav aktualizace stavebních objektů a Stav průběžné aktualizace, kde jsou také uvedeni zdrojoví tematičtí správci pro aktualizaci.

Data ZABAGED® jsou díky přesnějším výstupům z dálkového průzkumu Země a využíváním dalších zdrojů i geometricky zpřesňována. V letech 2013 – 2019 proběhlo na základě dat z leteckého laserového skenování cílené systematické zpřesňování vybraných typů objektů. Projekt byl zaměřen na evidované silnice a dálnice, železniční tratě, osy vodních toků a břehové čáry, terénní stupně, kótované body, včetně topologicky navázaných prvků.
V letech 2015-2021 proběhlo komplexní polohové zpřesnění budov a dalších stavebních objektů a to s využitím dat ISKN. V dalších letech bylo postupně dokončováno zpřesňování staveb na území, kde byla dokončena digitalizace katastru. a v roce 2023 bylo polohové zpřesnění provedeno i na zbytku území v místech bez digitální katastrální mapy.

Některé typy objektů obsahují v atributové části tzv. identifikátory, které tvoří integrační klíč pro zjištění podrobnějších údajů o geografickém objektu v databázi primárního správce dat. Tím jsou vytvářeny předpoklady pro integraci ZABAGED® v rámci informačního systému veřejné správy.

Vzhledem k obsahové a geometrické nekonzistenci informací poskytovaných jednotlivými primárními správci geografických dat zajišťuje Zeměměřický úřad jejich harmonizaci tak, aby ZABAGED® tvořila komplexní topologicky harmonizovaný geografický model území České republiky.

Vhodným doplněním dat ZABAGED® je výstup z databáze Geonames.

Souborová data ZABAGED® jsou od 1. 7. 2023 poskytována ve vybraných formátech stahovacími službami ATOM jako otevřená data, bezplatně na základě licence Creative Commons CC BY 4.0.
 
Další možností distribuce dat je export výřezů dat v aplikaci Geoprohlížeč a služby WFS a ArcGIS REST.
 
K objednání dat v dalších formátech a jiných formách distribuce můžete využít aplikaci eshop.

Poslední aktualizace: 17.01.2024
Poslední revize:
Autor: 278