Název: Katalog objektů ZABAGED®
Tematický rozsah:
Zeměměřictví, Kartografie, Veřejná správa, Správní členění, Krajinný pokryv, Terénní reliéf, Stavební objekty, Doprava, Hydrologie, Energetika, Ochrana životního prostředí, Geomorfologie...
Verze:
4.0
Datum vydání (schválení):
květen 2020
Vydal:
Zeměměřický úřad
Kontakt:
Telefon: +420 284 041 111
Adresa: Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8
e-mail: zu.praha@cuzk.cz
Účel poslední změny:
Aktualizace uživatelům poskytovaných typů objektů a atributů ZABAGED®
Číslo jednací dokumentu:
ZÚ-02626/2020-13600
Zpracoval:
RNDr. Jana Pressová, ředitelka Odboru ZABAGED®
Webovou verzi zpracoval:
Obsahová úplnost a aktualizace: Mgr. Milada Javůrková
Grafická úprava a technické řešení: Mgr. Antonín Bačo, Ing. Petr Červený
Garant:
RNDr. Jana Pressová, ředitelka Odboru ZABAGED®
Kontroloval:
Ing. Petr Dvořáček, ředitel Zeměměřické sekce
Schválil:
Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu
Seznam kategorií: 1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty
2. Komunikace
3. Rozvodné sítě a produktovody
4. Vodstvo
5. Územní jednotky včetně chráněných území
6. Vegetace a povrch
7. Terénní reliéf
8. Geodetické body
Rozšířená webová verze aktuální k : 09.02.2021
Kontakt : Obsah: Milada Javůrková | e-mail: Milada.Javurkova@cuzk.cz | tel: 284 041 699 | Technické řešení: Antonín Bačo | e-mail: Antonin.Baco@cuzk.cz | tel: 284 041 677