Název: Katalog objektů ZABAGED®
Tematický rozsah:
Zeměměřictví, Kartografie, Veřejná správa, Správní členění, Krajinný pokryv, Terénní reliéf, Stavební objekty, Doprava, Hydrologie, Energetika, Ochrana životního prostředí, Geomorfologie …
Verze:
4.0 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
Datum vydání (schválení):
18. 6. 2020, Dodatek č. 1 dne 21. 12. 2021, Dodatek č. 2 dne 23. 3. 2022
Vydal:
Zeměměřický úřad
Kontakt:
Telefon: +420 284 041 111
Adresa: Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8
e-mail: zu.praha@cuzk.cz
Účel poslední změny:
Aktualizace uživatelům poskytovaných typů objektů a atributů ZABAGED®
Číslo jednací dokumentu:
ZÚ-02626/2020-13600
Zpracoval:
RNDr. Jana Pressová, ředitelka Odboru ZABAGED®
Webovou verzi zpracoval:
Obsahová úplnost a aktualizace: Mgr. Milada Javůrková
Grafická úprava a technické řešení: Mgr. Antonín Bačo, Ing. Petr Červený
Garant:
RNDr. Jana Pressová, ředitelka Odboru ZABAGED®
Kontroloval:
Ing. Petr Dvořáček, ředitel Zeměměřické sekce
Schválil:
Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu
Anglický překlad:
Ing. Václav Slaboch, CSc.
Odborná revize: doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.
Seznam kategorií: 1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty
2. Komunikace
3. Rozvodné sítě a produktovody
4. Vodstvo
5. Územní jednotky včetně chráněných území
6. Vegetace a povrch
7. Terénní reliéf
8. Geodetické body
Rozšířená webová verze aktuální k : 20.05.2022
Kontakt : Obsah: Milada Javůrková | e-mail: Milada.Javurkova@cuzk.cz | tel: +420 284 041 699 | Technické řešení: Antonín Bačo | e-mail: Antonin.Baco@cuzk.cz | tel: +420 284 041 677