ZABAGED® - výškopis - úvod

Výškopisná data Zeměměřického úřadu poskytují informace o výškových poměrech terénního reliéfu, respektive povrchu (včetně staveb a rostlinného pokryvu) České republiky. Zeměměřický úřad v současné době spravuje a poskytuje několik výškopisných datových sad rozdílné úrovně podrobnosti a přesnosti výškopisu.

ZABAGED® - výškopis 3D vrstevnice tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2 nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu. Datová sada může být doplněna vybranými terénními hranami a body poskytovanými uživatelům v rámci produktu zdarma. Objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou. Přesnost výšky vrstevnic je závislá na sklonu a členitosti terénu a dosahuje 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m v zalesněném terénu. Prohlížet data ZABAGED® - výškopis 3D vrstevnice
ZABAGED® - výškopis grid 10 x 10 m je digitální model reliéfu v podobě pravidelné mříže (10 x 10 m) trojrozměrně vedených (3D) bodů, který je odvozený z vrstevnic a terénních hran ZABAGED®. Přesnost výšky jednotlivých výškopisných bodů je obdobná jako u zdrojových vrstevnic, tedy 0,7-1,5 m v odkrytém terénu, 1-2 m v sídlech a 2-5 m v zalesněném terénu.

Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. Prohlížet data DMR 4G
Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Prohlížet data DMR 5G
Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G) představuje zobrazení území včetně staveb a rostlinného pokryvu ve formě nepravidelné sítě výškových bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0,4 m pro přesně vymezené objekty (budovy) a 0,7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného pokryvu). Prohlížet data DMP 1G
Datová sada INSPIRE – Nadmořská výška (EL) představuje Digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G) ve formě standardizované dle příslušné směrnice INSPIRE. Prohlížet data INSPIRE – EL
Data ZABAGED® - výškopis 3D vrstevnice jsou zpřístupněna prostřednictvím prohlížecí služby ZABAGED®, o které naleznete informace v oddíle Síťové služby. Prohlížecí službu je možno volně využít ve všech aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k jejímu prohlížení využít mapové okno na úvodní stránce sekce Aplikace, nebo klienta Geoprohlížeč.

Data ZABAGED® - výškopis 3D vrstevnice jsou zpřístupněna prostřednictvím WMS prohlížecí služby ZABAGED®. Data DMR 4G, DMR 5G a DMP 1G jsou zpřístupněna prostřednictvím WMS (ve formě stínovaného reliéfu) a ve formě ArcGIS IMAGE služeb, které lze využít kromě prohlížení i pro základní analýzy výškopisných dat. Služby je možno volně využívat ve vlastních aplikacích (klientech). Na Geoportále ČÚZK lze k prohlížení WMS služeb využít aplikaci Geoprohlížeč. Možnosti využítí IMAGE služeb jsou zde ukázány v aplikaci Analýzy výškopisu. Informace o službách naleznete v oddíle Síťové služby.

K objednání dat můžete využít internetový obchod.

Poslední aktualizace: 17.8.2017
Poslední revize:

Autor: 910
Arrow up